دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د ۱۳۹۴ کال لپاره د ښوونکي د روزنې په مرکزونو کې د ښوونکو بستونه
د لستونو د لاسته راوړلو لپاره دا ځای کښیکاږۍ
Jul 27, 2015 -