د ۱۳۹۴ کال لپاره د ښوونکي د روزنې په مرکزونو کې د ښوونکو بستونه