د پوهنی دریم ملی ستراتیژیک پلان ۱۳۹۴ - ۱۳۹۹ - دپوھنی وزارت