د پوهنی د پالیسیو او تقنینی سندونو په هکله نظر غوښتنه