له موږ سره اړیکه

محمد فاروق احمدی
په افغانستان کې د پوهنې لپاره د نړیوال ګډون همغږی کوونکی
ایمېل: director.gpe@outlook.com
تیلفون:  729818918 (0) 0093
 
امین الله صحرایی
د اطلاعاتو او اړیکو مسوول
ایمیل: sahrai.amin@yahoo.com
تیلفون: 744362999 (0) 0093