ریاست تربیت بدنی و صحت مکاتب

saleem_admin
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۵:۴۵

Publish Date

Closing Date

هدف وظیفه:

مدیریت، نظارت و سازماندهی امور مربوط به طرح و تطبیق پالیسی ها، مقرره و طرزالعمل های صحی و تربیت بدنی جهت بهبود امور صحت مکاتب و تربیت بدنی در کشور.

وظایف تخصصی بست:

طرح و انکشاف پالیسی ها، طرزالعمل ها و رهنمود های صحی و تربیت بدنی به منظور صحت و مصؤنیت متعلیمین و پرسونل معارف
مدیریت و نظارت از تطبیق پالیسی ها، طرزالعمل ها و رهنمود ها در بخش صحت و تربیت بدنی به منظور بهبود عرضه خدمات صحی در مکاتب و تنظیم امور ورزشی
تامین ارتباط با کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی تربیت بدنی، وزارت صحت عامه و دیگر ادارات ذیربط به منظور همگام ساختن ورزش، تعلیمات صحی، ایجاد کلپ های صحی و ورزشی در معارف
نظارت و ارزیابی از فعالیت های انجام شده در بخش صحت و تربیت بدنی در سطح مکاتب کشور
حصول اطمینان از تدویر سیمینار ها و کورس های آموزشی صحی به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان و آگاهی شاگردان
مدیریت و نظارت از برنامه ریزی به منظور جذب شاگردان معارف در صفوف ورزش و راه اندازی مسابقات ورزشی
نظارت و حصول اطمینان از تدویر تورنمنت ها و مسابقات ورزشی متعلمین مکاتب  تشخیص و تشویق چهره های برتر
حصول اطمینان از تهیه و تدارک مکان ها، وسایل و سامان آلات ورزشی برای شاگردان معارف در سرتاسر کشور
طرح برنامه ها، پروژه ها و تأمین ارتباط با سایر ادارات معارف، دونر ها و نهاد های همکار وزارت معارف جهت جذب کمک های مالی و تخنیکی به منظور تقویت سیستم صحی، ایجاد و انکشاف مکان های ورزشی
 

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف وزارت
تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود


شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: طب معالجوی، روانشناسی و علوم تربیتی، تربیت بدنی، مدیریت صحت عامه، تعلیم و تربیه، اداره عامه، حقوق، پالیسی عامه و به درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی در یکی از بخش های تعلیمات صحی، امور اداری و ورزشی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.
تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و زبان انگلیسی.
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

 

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹