ریاست عمومی پلان و ارزیابی

گزارش های کاری ریاست عمومی  پلان وارزیابی:

شماره عنوان فایل
۱ گزارش کاری سال 1397 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود
۲ گزارش کاری سال 1396 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود
۳ گزارش کاری سال 1395 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود
۴ گزارش کاری سال 1394 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود


قانون معارف:

شماره عنوان فایل
۱ قانون معارف  دانلود

 

مقرره ها:

شماره عنوان فایل
۱ د پوهنې د درسي کتابونو د چاپ د جواز مقرره  دانلود
۲ د کوچيانو د تعليم مقرره  دانلود

 

پالیسی ها:

شماره عنوان فایل
۱ پالیسی تعلیم دختران  دانلود
۲ پالیسی صحت مکاتب  دانلود
۳ پالیسی تعلیمات محلی  دانلود
۴ پالیسی تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیه  دانلود
۵ پالیسی تعلیمات فراګیر و دوستدار طفل  دانلود

 

پلانهای ستراتیژیک:

شماره عنوان فایل
۱ پلان استراتژیک سوم ملی معارف  دانلود
۲ اهداف انکشاف پایدار افغانستان (2015-2030)  دانلود

 

گزارش های عمومی وزارت:

شماره عنوان فایل
۱ گزارش شش ماهۀ تطبیق پلان عملیاتی ۱۳۹۸   دانلود
۲ گزارش سالانۀ تطبیق پلان عملیاتی سال ۱۳۹۷   دانلود

 

پلان‌های عملیاتی:

شماره عنوان فایل
۱ پلان عملیاتی سال 1398   دانلود
۲ پلان عملیاتی به سطح ملی سال 1398   دانلود
۳ پلان یونیسف به سطح ملی سال 2019   دانلود

 

 قراردادها، پروتوکوها و تفاهم‌نامه‌های داخلی و بین المللی:

شماره عنوان فایل
۱ لست تفاهم نامه های سال 1398   دانلود

 

کتابهای احصاییوی وزارت معارف:

شماره عنوان فایل
۱ سالنامه احصاییوی ۱۳۹۷   دانلود
۲ کتاب احصاییوی سال ۱۳۹۷   دانلود
۳ کتاب احصاییوی سال ۱۳۹۶   دانلود
۴ کتاب احصاییوی سال ۱۳۹۵   دانلود
۵ کتاب احصاییوی سال ۱۳۹۴   دانلود
۶ کتاب احصاییوی سال ۱۳۹۳   دانلود
۷ کتاب احصاییوی سال ۱۳۹۱   دانلود
۸ کتاب احصاییوی سال ۱۳۹۰   دانلود

 

مرور مشترک تعلیم و تربیه:

شماره عنوان فایل
۱ مرور مشترک تعلیم و تربیه ۱۳۹۷   دانلود