مؤسسات تعلیمی خصوصی

 


.لیست موسسات تعلیمی ثبت و راجستر شده در وزارت معارف

# بخش                                     معلومات                                  
1 انستیتوت ها داونلود فایل
2 مدرسه ها داونلود فایل
3 مکتب ها داونلود فایل
4 دارالمعلمین ها داونلود فایل
5 دارالعلوم ها  داونلود فایل
6 دارالحفاظ ها داونلود فایل