مدیرسمع شکایات

farooq
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۴:۵۰

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

رهنمود تسلیم دهی اسناد درخواستی:

تمام متقاضیان میتوانند، اسناد درخواستی خویش را بعد ازتکمیل به این ایمیل آدرس (hr.moe@moe.gov.af) ارسال نمایند ویا به منزل دوم گلبهار سنتر واقع چهار راهی ملک اصغر، روبرو داود زی، ریاست عمومی انکشاف منابع بشری آمریت استخدام مراجعه نمایید.

دریافت فورم کاریابی را ازدوطریق میتوانید به دست بیاورید:

 1. دانلود ازسایت.
 2. از ریاست عمومی انکشاف منابع بشری.

اسناد ارسالی باید به شکل PDF بوده و شامل موارد ذیل میباشد.

1:فورم درخواستی

2:اسناد تحصیلی تایید شده وزارت تحصیلات عالی

3:خصل سوانح مرکزی که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد.

4:اسناد تجربه کاری سکتور خصوصی شامل قرار داد خط ها، تصدیق مرجع مربوطه  وتائیدی وزارت  تجارت وصنایع ، فورمه مالیه دهی، و تصدیق های کاری تائید شده.

نوت: از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها، وسایراسناد اضافی جداً خود داری نمائید.

.................................................................................................................................................................................

لایحه وظایف

........................................................................................................................................................................................................................

 

 

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه

مدیریت عمومی سمع شکایات

 

بست:

4

 

وزارت یا اداره:

وزارت معارف

 

بخش:

ریاست استخدام ،ارزیابی و روابط مامورین

 

موقعیت پست:

کابل

 

تعداد پست:

1

 

گزارشده به:

آمریت روابط مامورین

 

گزارش­گیر از:

بخش های تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)

 

کد:

27-00-1783-01

 

تاریخ بازنگری:

5/5/1395

 

..........................................................................................................................................................

هدف وظیفه:

.........................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

.ظایف تخصصی

 1. ارایه مشوره ها جهت حل مشکلات وظیفوی اداره مربوطه
 2. رهنمایی کارکنان جدید التقرر و ارتقای ظرفیت کاری شان؛
 3. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش های مربوطه به منظور تثبیت استقامت کاری به پرسونل مدیریت مربوطه
 4. اخذ عرایض و شکایات مراجعین وکارکنان مربوطه
 5. استماع شکایات کارکنان ریاست منابع بشری ودریافت راه حل ان ها در امور شکایات واصله انها؛
 6. بررسی و چگونگی وضع ،تامین عدالت از طریق رسیده گی به شکایات کارکنان بخش های مربوطه
 7. تامین انظباط اداری بررسی و جلوگیری از انواع تبعیض و رسیده گی به شکایات ،حل اختلافات و تساوی حقوق بخش های مربوطه ؛
 8. اگاهی دادن مامورین از قوانین وطرز العمل های منابع بشری وزارت و کمیسیون اصلاحات اداری؛
 9. توضیح و تشریح اسناد تقنینی لوایح و طرزالعمل ها در خصوص عدم رسیده گی به شکایات تبعیض انظباط و دسپلین د راداره
 10. تنظیم معلومات حاصله ناشی از برسی ها ودرج ان در دسپلین مخصوص
 11. دریافت کمی و کاستی ها و ارایه مشوره های مثمر کاری به ریاست منابع بشری
 12. تعین شاخص های اساسی و دادن طرح های جامع برای ریاست منابع بشری بخاطر انکشاف پالیسی ها
 13. ارایه راپور از وظایف داده شده به مراجع ذیربط و اخذ گزارش از امورات کاری پرسونل مطابق به پلان کاری داده شده
 • وظایف مدیریتی و اجرایوی بست
 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره
 2. ارائه گزارش ماهوار،ربعوار،سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست اورد های بخش های مربوطه به منظور مطله ساختن رهبری اداره
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود

………………………………………………………………………………………………………………………………….....  

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری)

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: حد اقل درجه  تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی, اقتصاد, اداره عامه ,پالیسی عامه ،تعلیم و تربیه،مدیریت عمومی ،روانشناسی و علوم تربیتی،علوم اجتماعی،ادبیات (دری،پشتو)،ژورنالیزم.

 تحقیق انکشاف تعلیم و تربیه ،درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجیهیت داده میشود.

تجربه کاری: حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه؛

مهارت های لازم:تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور پشتو یا دری و انشنایی (تحریر و تکلم )به لسان انگلیسی و مهارت های لازم کمپیوتریدر برنامه های مرتبط به وظیفه.

نوت:در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد به این بست درخواست نماید .

موارد تشویقی:

الف.(5)نمره امتیازی به اساس طرز العمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت

ب.(5)نمره امتیازی برای ضر اناث به اساس طرز العمل استخدام

Documents

فورم درخواستی