مدیر عمومی ورکشاپ شیشه و پلاستک

faiz_admin
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ - ۱۱:۹

Publish Date

Closing Date

وزارت/اداره      :وزارت معارف

بخش                 : ریاست عمومی مرکز ساینس

بست                 : 4

 تعداد                : 2

 موقعیت            : کابل

 گزارش دهی به  : به امریت تهیه مواد ممد درسی

گزارشگیری از  : کارمندان تحت اثر

..............................................................................................................................

هدف(خلاصه) وظایف: نظارت از تهیه، ساختن پیپ های پلاستیکی و تولید اشکال هندسی مورد نیاز.

...........................................................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

1.      ارایه مشوره های سودمند در جهت غنامندی اهداف و پروگرامهای ریاست عمومی تعلیمات اسلامی، تخنیکی و حرفوی.

2.      اداره، رهبری، نظارت، ارزیابی اجراآت و رهنمایی کارمندان تحت اثر.

3.      ترتیب و تنظیم پلانهای کاری و ارایه گذارش از اجراآت انجام شده بطور ماهوار، ربعوار وسالانه به آمر مستقیم مربوطه.

4.      ساختن تست تیوب دانی.

5.      ساختن نل های یو مانند.

6.      ساختن نل های وای مانند.

7.      ساختن نل های به اشکال مختلف.

8.      ساختن بیکر ها سایز های مختلف.

9.      ساختن مودل منشور و تست های شیشه ای.

10.  ساختن پیپ های پلاستکی و تولید اشکال هندسی.

11.  ترتیب پلان کاری و ارایه گذارش از اجراآت انجام شده بطور ماهوار، ربعوار و سالانه به امر مربوطه.

12.  اجرای سایر امور در جهت کسب اهداف اداره ضروری پنداشته شود.

..........................................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

 

1.      داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا.

2.      داشتن تجربه کاری حد اقل یکسال مرتبط به وظیفه (حایز سند دکتورا و ماستری از این امر مستثنی میباشد.

3.      قابلیت تطبیق خط مشی (پالیسی) اداره مربوطه.

4.      داشتن اهلیت و شایستگی.

5.      داشتن حسن سیرت  وشهرت نیک.

 

رهنمود تسلیم دهی درخواستی:

تمام کاندیدان واجد شرایط میتوانند فورمه های درخواستی خویش را به صورت سافت به ایمیل آدرسhr.moe@moe.gov.af ارسال نمایندو یا همچنان هارد آن را میتوانند به ریاست عمومی انکشاف منابع بشری واقع گلبهار سنتر ریاست امریت استخدام تسلیم دهد.