مدیر عمومی ورکشاپ فلزکاری

faiz_admin
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ - ۱۰:۵۴

Publish Date

Closing Date

 وزارت/اداره      : وزارت معارف 

بخش                 : معینیت تدریسی

بست              : 4

 تعداد                : 1

 موقعیت            :  شهر کابل

 گزارش دهی به  : آمر تهیه مواد ممد درسی

گزارشگیری از :  کارمندان تحت اثر

..............................................................................................................................

هدف(خلاصه) وظایف: نظارت از تهیه و تولید پروتو تایپ وقالب های مواد ممد درسی برای کیت های ساینس

...........................................................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

1.      ارایه مشوره های سودمند در جهت غنامندی اهداف و پروگرام های ریاست عمومی تعلیمات مسلکی، تخنیکی و حرفوی.

2.      اداره، رهبری ،کنترول ارزیابی اجراآت و فراهم اوری تسهیلات بر شعبات تحت اثر.

3.      مراقبت از تطبیق اهداف پروگرام های ریاست مربوطه با درنظر داشت اهداف و پروگرام  های وزارت معارف.

4.      تشخیص و پیشنهاد  نیازهای بودجوی بر اساس پلان کار سالانه ریاست مربوطه.

5.      ترتیب وتنظیم پلانهای کاری و ارایه گذارش از اجراآت  انجام شده بطور ماهوار، ربعوار و سالانه به آمر مربوطه.

6.      تهیه پروتوتایپ وقالب مواد ممد درسی برای کیت های ساینس.

7.      تولیدسامان ومواد  داخل کیت از فلز .

8.      برش وولدنگ کاریمواد  تولید شده بعد ازتولید.

9.      ترتیب پلان کاری وارایه گزارش از اجراآت انجام شده بطور ماهوار، ربعوار وسالانه به امر مربوطه.

10.  اجرای سایر امور در جهت کسب اهداف  اداره ضروری پنداشته شود.

..........................................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا

داشتن تجربه کاری حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه ( حایز سند دوکتورا و ماستری از این امر مستثنی میباشد.)

قابلیت تطبیق خط مشی (پالیسی) اداره مربوطه.

داشتن اهلیت شایستگی

داشتن حسن سیرت و شهرت

 

رهنمود تسلیم دهی درخواستی:

تمام کاندیدان واجد شرایط میتوانند فورمه های درخواستی خویش را به صورت سافت به ایمیل آدرسhr.moe@moe.gov.af ارسال نمایندو یا همچنان هارد آن را میتوانند به ریاست عمومی انکشاف منابع بشری واقع گلبهار سنتر ریاست امریت استخدام تسلیم دهد.