کارمند (مسلکی) با المقطع

farooq
شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۸ - ۱۶:۴۸

Publish Date

Closing Date

Location

MOE

رهنمود تسلیم دهی اسناد درخواستی :

تمام متقاضیان میتوانند،CVهای خویش را به طور آنلاین این  ایمیل آدرس(hr.moe@moe.gov.af ( ارسال نمایند.

اسناد ارسالی باید به شکل PDF بوده و شامل موارد ذیل میباشد :

1: CV

2:اسناد تحصیلی تایید شده وزارت تحصیلات عالی.

3: اسناد تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

4: کاپی تذکره تابعیت.

نوت: از تمامی کاندیدان محترم تقاضا به عمل می آید که عنوان پوست های مورد نظرخویش را  مشخص نمایند.

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

 

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

کارمند (مسلکی) با المقطع

بست:

 

وزارت یا اداره:

معارف

بخش

معینیت انکشاف نصاب تعلیمی

موقعیت پست:

کابل(معینیت انکشاف نصاب تعلیمی) تربیه معلم

تعداد پست:

1

گزارشده به:

آمریت امور محصلان

گزارش­گیر از:

ندارد (مطابق ساختار تشکیلاتی)

کد:

 

تاریخ بازنگری:

 26/ 01/1398

     

....................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: کنترل ونظارت از تدقیق و تطبیق نتایج محصلا ن دارالمعلمین ها .

....................................................................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 2. مراقبت از تطبیق اهدا ف . پروگرا م های مدبریت مربوطه با در نظر داشت اهدا ف و پروگرامهای ریاست.
 3. ارجا ع نمو دن حدول نتایج دارالمعلمین های مربوطه به اعضای مسلکی و ارزیابی مجددبعد از تد قیق و اطـلا ع آ ن به دارالمعلمین های مر بو طه.
 4. ارایه معلوما ت مشخص وسازنده درمورد ترتیب وتنظیم جداو ل تنایج  دارالمعلمین ها به مسئو لین مربوطه
 5. رهبری ، کنترو ل ، نظارت ارزیا بی اجراآ ت و فرا هم  آوری تسهیلا ت  برای شعبا ت تحت اثر .
 6. حصو ل اطمینا ن از تا ئید جدول نتا یج محصلا ن قبل از خدمت توسط اعضا مسلکی .
 7. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 1. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری)

 1. حد اقل سند تحصیلی ( لیسانس) ازموسسات رسمی داخلی ویاخارج کشور
 2. داشتن تجربه کاری حد اقل یک الی سه سال مرتبط به وظیفه.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو )آشنائی(تحریر و تکلم ) با زبان انگلیسی .
 4. آشنائی با پروگرام های  کمپیوتر(ورد, اکسل).
 5. داشتن صحت کامل .
 6. داشتن توانائی کار وانجامدادنکارتحتهرشرایط .
 7. دوره آز مایشی مد ت یکماه در صورت عد م موفقیت قرارداد فسخ میگردد .