ریاست مالی و حسابداری

saleem_admin
Wed, Jan 15 2020 3:49 PM

Publish Date

Closing Date

هدف وظیفه:

مدیریت، نظارت و کنترول از بخش های مالی و حسابی جهت رعایت اصل شفافیت، معیار ها و استندرد های بین المللی و جلوگیری از تلف شدن منابع مالی وزارت معارف.

 

وظایف تخصصی بست:

تهيه پلان مالي و حسابداری در شروع سال مالی در مشوره با معینیت ها (هسته مرکز) و ریاست های ولایتی
دفاع از طرح بودجه سالانه در وزارت مالیه بمنظور تامین مصارف مطابق اهداف و برنامه های اداره.
مدیریت و کنترول از ترتیب بودجه عادی و انکشافی وزارت و نظارت از تحقق آن در همکاری با شعبات ذیربط بمنظور تامین مصارف
ترتیب و انکشاف رهنمود اجراات مالی و حسابداری و ایجاد سیستم راپوردهی الکترونیکی در همکاری با ریاست تکنالوژی معلوماتی بمنظور تنظیم بهتر امور مربوطه
ایجاد، تطبیق و مدیریت سیستم آرشیف الکترونیکی در همکاری با ریاست تکنالوژی معلوماتی جهت حفظ و نگهداشت اسناد مربوطه مالی و حسابداری
مدیریت و کنترول از ترتیب فورمه های تخصیصات، تعدیلات در تخصیص و ارسال بودجه عادی به ولایات بطور ربعوار.
نظارت و مراقبت از اجرای حواله های مصارفاتی، معاشات، خریداری و جمع قید امور مربوط به خزانه دار ها
حصول اطمینان از صورت حساب قطعیه و تطبیق آن با وزارت مالیه
نظارت و کنترول از تقسیمات عادلانه تخصیصات با در نظر داشت واحد های بودجوی
ارایه مشوره های سودمند و مسلکی در جهت غنا مندی امور مالی و حسابداری دیپارتمنت های مربوطه
حصول اطمینان از جمع آور عواید وزارت و تادیات آن به حسابات عواید وزارت مالیه  بمنظور بلند بردن سطح عواید دولت
حصول اطمینان از اجرای به موقع معاشات، ضمایم و سایر امتیازات پولی کارکنان و کارمندان وزارت
اتخاذ تدابیر لازم بمنظور حل مشکلات در بخش های بودجه عادی و انکشافی در نیمه سال مالی (هنگام باز توزیع بودجه)
کنترول و بازرسی از تادیات بودجه های خارجی و کمک های بلاعوض جهت استفاده درست و موثر آن
 

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

تهیه وترتیب پلان کاری بخش مربوطه به طور ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک وزارت
تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع
ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود


شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، ACCA، CA، اداره عامه، مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی در یکی از بخش های مدیریت مالی و حسابداری، بودجوی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.
تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی.
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹