ریاست ارتباط و آگاهی عامه

saleem_admin
Wed, Jan 15 2020 3:54 PM

Publish Date

Closing Date

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از امور مربوط به مطبوعات، نشرات و آگاهی عامه و انعکاس تمام فعالیت ها، پیشرفت ها و دست آورد های وزارت از طریق رسانه های چاپی، سمعی و بصری.

وظایف تخصصی بست:

طرح و انکشاف استراتیژی و پالیسی های ارتباطی، نشراتی، مطبوعاتی و آگاهی عامه بمنظور بهبود و انعکاس درست فعالیت ها و دست آورد های وزارت
تهیه و ترتیب میکانیزم منظم هماهنگی با رسانه ها، تمویل کننده گان و همکاران ولایتی
تدویر و سازماندهی مجالس و محافل مطبوعاتی در سطح اداره جهت انعکاس فعالیت ها و  آگاهی عامه
ساختن تیم های کاری مسلکی جهت تامین ارتباط کاری وزارت و بازتاب فعالیت های وزارت از طریق رسانه های چاپی، تصویری و صوتی
مدیریت و نظارت از ترتیب و تنظیم کنفرانس ها، سیمینار ها، ورکشاپ ها و مصاحبه های اختصاصی رهبری وزارت جهت آگاهی عامه از دست آورد ها و فعالیت های وزارت
مدیریت و نظارت از نشر اخبار مربوط به فعالیت های وزارت قبل از پخش در رسانه ها بمنظور حصول اطمینان از صحت و تطابق آن با پالیسی ها  و اهداف وزارت و ارایه پاسخ به رسانه ها
حصول اطمینان از غنامندی و انکشاف موضوعات ویب سایت بمنظور آگاهی دهی از قوانین، طرزالعمل ها، پالیسی ها، برنام ها و پلان های وزارت و نهاد های همکار جهت انعکاس فعالیت ها و دست آورد های وزارت
مدیریت و نظارت از فعالیت های مطبوعاتی در راستای چاپ و نشر هفته نامه، مجله و  شبکات اجتماعی جهت انعکاس دقیق و بموقع نشریه ها
اشتراک فعال در جلسات داخلی روسا، کمیسیونها و  هیات تحریر نشریه های مربوط وزارت
تأمین ارتباط با بخش های داخلی و نهاد های خارجی زیربط بمنظور همکاری و هماهنگی بهتر امور
حصول اطمینان از ترتیب و تنظیم سیستم منظم آرشیف برای حفظ و ثبت تمام اسناد تصویری، صوتی و اعلامیه های چاپی صادر شده از آدرس وزارت


وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک وزارت
تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع
ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
ارایه گزارش کاری ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه بمنظور مطلع ساختن مقامات ذیصلاح
اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: ژورنالیزم، ارتباطات، ادبیات، روابط عامه، اداره عامه، اداره تجارت، اقتصاد، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، حقوق، شرعیات (فقه و قانون)، جامعه شناسی و به درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
تجربه کاری مرتبط (تجربه مدیریتی، مسلکی ویا ترکیبی از تجربه های مرتبط مدیریتی و تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.
تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹