دعوت برای داوطلبی باز ملی : تحکیمات باغ وزارت معارف واقع پغمان ضرورت ریاست خدمات.MOE/W-3/1402/NCB

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan

دعوت برای داوطلبی باز ملی : تحکیمات باغ وزارت معارف واقع پغمان ضرورت ریاست خدمات.MOE/W-3/1402/NCB وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در تحکیمات باغ وزارت معارف واقع پغمان ضرورت ریاست خدمات اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات وزارت معارف بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 09:00 قبل از ظهر روز دوشنبه مورخ30/اسد/1402 به ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغانان، غازی محمد جان خان وات ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل قبول نمیباشد. قابل ذکر است که تصدیق بررسی ساحه امور ساختمانی مطابق شرطنامه لازمی میباشد. تضمین آفر بصورت تضمین بانکی و یا پول نقد به مبلغ 130000 یکصد وسی هزار افغانی بوده, جلسه آفرگشایی به روز دوشنبه تاریخ 30/اسد 1402 ساعت 09:00 قبل از ظهر در صالون افرگشائی ریاست تدارکات وزارت معارف تدویر میگردد.