دسترسی به اطلاعات

بر اساس مفاد فقره سوم ماده پنجاهم قانون اساسی کشور مبنی بر حق دسترسی اتباع افغانستان به اطلاعات از ادارات دولتی در حدود احکام قانون در نظر گرفته شده است.

فرد مسئول:

دکتور ذبیح الله فطرت

شماره تماس:

0093799072621 / 0093799020270

ایمیل آدرس:

zabi.fetrat@moe.gov.af

فورم دسترسی به اطلاعات

دریافت فایل

قانون دسترسی به اطلاعات

دریافت فایل