لایحۀ نامگذاری مؤسسات تعلیمی معارف

Ac-Co

لایحۀ نامگذاری مؤسسات تعلیمی معارف به منظور تنظیم امور مربوط به نامگذاری مؤسسات تعلیمی معارف جهت جلوگیری از نامگذاری­های سلیقه­یی و غیر معیاری از طرف ریاست عمومی پلان و ارزیابی تسوید، در ریاست دار الانشای شورای علمی معارف تدقیق، تأیید و از جانب مقام محترم وزارت معارف منظور گردیده و نافذ می باشد.

ادارات، مؤسسات تعلیمی خصوصی و دولتی و سایر اشخاص ذیعلاقه می­­توانند لایحۀ مذکور را از اینجا بدست بیاورند:

Documents

لایحۀ نامگذاری مؤسسات تعلیمی معارف.pdf