پالیسی تکنالوژی معلوماتی در معارف

Ac-Co

وزارت معارف،گسترش سواد دیجیتالی در سراسر مؤسسات تعلیمی افغانستان را یک ضرورت مبرم دانسته و بدین منظور می خواهد پالیسی تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیه را انکشاف دهد. مسودۀ پالیسی متذکره که در سه بخش عمده زیر تنظیم شده است، جهت غنامندی آن به نظر خواهی و مشوره دهی گذاشته می شود.

  1. آموزش تکنالوژی معلوماتی از صنف 10 -12 به حیث یک مضمون؛
  2. استفاده از تکنالوژی معلوماتی برای بهبود دسترسی به تعلیم و تربیه از طریق تعلیمات غیر حضوری و الکترونیکی؛
  3. استفاده از تکنالوژی معلوماتی برای تقویت مدیریت موثر و شفاف در سیستم تعلیم و تربیه.

وزارت معارف از نظریات ارزشمند همه به خصوص متخصصان، استادان، معلمان و سایر منسوبین معارف استقبال و قدردانی می­نماید. خواهشمند است نظریات خویش را  طور حضوری یا از طریق ایمیل آدرس ace@moe.gov.af با ریاست دارالانشا شورای علمی معارف شریک سازید.

 

Documents

پالیسی تکنالوژی معلوماتی در معارف.pdf