نظر خواهی عامه در مورد مسودۀ لایحۀ درجه بندی شاگردان

Ac-Co

مسودۀ لایحۀ درجه بندی شاگردان از طرف ریاست دارالانشای شورای علمی تهیه و ترتیب گردیده است. این مسوده به منظور غنامندی هرچه بيشتر جهت نظرخواهی عامه برای مدت 15 روز از تاريخ 1398/3/4الی 1398/3/19 در وبسايت وزارت معارف گذاشته شده است. هرگاه در مورد آن پيشنهاد و يا نظری داشته باشيد آنرا بصورت کتبی و يا توسط ايميل آدرس ace@moe.gov.af به رياست دارالانشای شورای علمی معارف ارسال نموده ممنون سازيد.

Documents

مسودۀ لايحۀ درجه بندی شاگردان.pdf