اطلاعاتو ته لاسرسی

د هېواد د اساسي قانون د پنځوسمې مادې د دریمې فقرې پر بنسټ د دولتي ادارو معلوماتو ته د افغانستان د اتباعو د لاسرسۍ حق د قانون د حمکونو په محدوده کې په پام کې نیول شوی دی.

 

د مسئول نوم:

دکتور ذبیح الله فطرت

د اړیکې شمیره:

0093799072621 / 0093799020270

بریښنالیک:

zabi.fetrat@moe.gov.af

اطلاعاتوته د لاسرسي فورم:

دریافت فایل

اطلاعاتوته د لاسرسي قانون:

دریافت فایل