ددفتر ویانده سره اړیکه

 نوریه نزهت دپوهنې وزارت ویانده

Nooria.nazhatnaderi@gmail.com