د عامه پوهاوي او اړیکو ریاست

د رییس ژوندلیک:

 

 

تشکیلاتي جوړښت:

د اړیکې شمیرې:

پته محمد جان خان واټ، ده افغانان، کابل، افغانستان
د اړیکې شمیره ۰۲۰
بریښنالیک  dpi@moe.gov.af