اعلان داوطلبی پروژه تهیه البسه زمستانی

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan

دعوت برای داوطلبی باز ملی: MOE/G-010/1400 NCB

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  تهیه البسه زمستانی برای کارمندان خدماتی ضرورت ریاست خدمات، محافظت و مصونیت وزارت معارف برای سال 1400 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را درحافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده، آفرهای خویشرا مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز پنج شنبه تاریخ 6/ جوزا/ 1400 به ریاست تدارکات وزارت معارف واقع ده افغانان، جاده محمد جان خان  ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی و یا پول نقد  مبلغ125,000  یکصدو بیست و پنج هزار افغانی بوده وجلسه آفرگشایی بروز پنج شنبه تاریخ 6/جوزا/1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون افرگشائی ریاست تدارکات وزارت معارف تدویر میگردد.

Documents

Document