توزیع تذکره الکترونیکی به کارمندان وزارت معارف

Anonymous (not verified)
توزیع تذکره الکترونیکی به کارمندان وزارت معارف

: با تقدیم تمنیات نیک 

   مورخ  27/06/1399 کابینه محترم ج.ا.ا

و مکتوب نمبر 2649 مورخ 29/06/1399 اداره ملی احصائيه و معلومات روند  (20)  قرار است بر اساس جلسه شماره 

روند پروسه توزیع تذکره الکترونیکی برای منسوبین وزارت معارف آغاز گردد بدین منظور لازم است فرمه های مخصوص بصورت انلاین خانه پری گردد .

آدرس آموزشی فورم های تذکره الکترونیکی در (YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=0QfwdlvPdOw&t=128s

https://www.youtube.com/watch?v=uZ5DPvzxexM&t=294s

 

که به زبانهای دری و پښتو میباشد.