قراردادها

  لیست تمام پروژه های تدارکاتی وزارت معارف با جمع اسناد اسناد تدارکاتی


شماره

نام پروژه

شرکت برنده

نمبر قرارداد

نوع بودجه

تاریخ آغاز

دانلود قرارداد

۱ پروژه تهیه وچاپ 1.9 ملیون جلد کتب درسی مدارس تعلیمات اسلامی شامل 11 لات ضرورت معینت تعلیمات اسلامی شرکت سرورسعادت NPA/MOE/97/G-2055/NCB انکشافی حوت ۱۳۹۷  
۲ تدارک مقدار 10000 لیتر تیل پطرول و 7500 لیتر تیل دیزل برای عراده جات معینیت سواد آموزی از بابت سال مالی 1398 شرکت عاصم صالح آریایی MOE/G-04/98/NCB عادی  حمل ۱۳۹۸  
۳ تدارک مقدار 40623 لیتر تیل دیزل محروقات زمستانی برای مرکز گرمی ومصارف جنراتور ضرورت ریاست مرکزساینس وزارت معارف شرکت شایق علیمی MOE/G-100/97/NCB عادی جدی ۱۳۹۷  
۴ تهیه و خریداری مقدار 120000 لیتر تیل دیزل محروقات زمستانی برای مرکز گرمی و مصارف جنراتور ضرورت ریاست خدمات وزارت معارف شرکت شایق علیمی MOE/G-047/97/NCB عادی قوس ۱۳۹۷  
۵ تهیه وخریداری 50 پایه کمپیوتردسکتاپ و 50 پایه UPS مورد ضرورت ریاست محترم شهادتنامه ها ریاست عمومی تعلیمات عمومی شرکت نرم افزار نایت MOE/G-117/97-NCB عادی حوت ۱۳۹۷  
۶ تهیه وخریداری 4000000 لیتر تیل دیزل ومقدار150000 لیتر تیل پطرول ضرورت ریاست خدمات محافظت و مصعونیت وزارت معارف شرکت شایق علیمی MOE/G-125/97/NCB عادی حوت ۱۳۹۷  
۷ تهیه ونصب انترنت نوع (2mbps back up vast) ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت معارف بابت سال مالی 1398-2 شرکت ایدیل پر دوکسیون انشات اکترونیت اپرگناسیون دینس مانلک تکرات MOE/NCS-001/98 عادی حوت ۱۳۹۷  
۸ تهیه ونصب انترنت نوع فایبر(2stm 300mbps) ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت معارف از بابت سال مالی 1398 IO Global Services MOE/NCS-002/98 عادی حمل ۱۳۹۸  
۹ تهیه ونصب انترنت نوع(Voice E1 for MOE EQ)و(4MBPS Intranet link for 33+1 PEDs) ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت معارف ازبابت سال مالی 1398 شرکت تیلی کام دیویلپمنت کمپنی افغانستان کورپوریشن MOE/NCS-003/98 عادی حمل ۱۳۹۸  
۱۰ تهیه و چاپ 12.2 ملیون جلد کتب درسی به زبان های دری و پشتو شامل 12 لات ضرورت ریاست نشرات، وزارت معارف شرکت طباعتی بهیر NPA/MOE/97/G-1992/NCB انکشافی جدی ۱۳۹۷  
۱۱ تهیه وخریداری چهار قلم اجناس از قبیل پرنتر، UPS، رنگ ماشین فوتوکاپی و پروجکتور ضرورت ریاست نتایج و شهادت نامه ها شرکت خدمات لوژستیکی برایت ایم MOE/G-113/97-NCB عادی حوت ۱۳۹۷