واحد جندر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ - ۱۲:۳۲

ایجاد فضای مصون کاری وتعلیمی جز از مکلفیت های وزارت معارف می باشد

ایجاد فضای مصون کاری وتعلیمی جز از مکلفیت های وزارت معارف می باشد جلسه کمیته (منع آزار واذیت زنان واطفال ) در معینیت انکشاف نصاب تعلیمی تدویر یافت. درآغازمحترمه مرجان متین معین انکشاف نصاب تعلیمی که ریاست کمیته را به عهده دارند درخلال صحبت های خویش فرمودند: شناسایی نوع آزار و اذیت جهت کاهش آزار و اذیت در معارف باید دراولویت فعالیت های کمیته قراربگیرد. 

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۸ - ۱۳:۱

گزارش تدویر ورکشاپ منع خشونت علیه زنان

آمریت واحد جندر وزارت معارف به ادامه برنامه هایش این بار برنامه ای را پیرامون کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان برگزار نمود. دکتور محمد میرویس بلخی وزیر معارف کشور یکی از مهم‌ترین عامل خشونت علیه زنان و افزایش این آمار در جامعه را سکوت توصیف کرد و به نهادینه سازی فرهنگ برابری در مکاتب و مراکز آموزشی تاکید ورزید.

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۰:۰

گزارش برنامه پلان تطبیقی پالیسی منع آزار واذیت درمعارف

برنامه پلان تطبیقی (پالیسی منع آزار واذیت در معارف) از طرف آمریت واحد جندر به همکاری دفتر فعالیت ارتقای ظرفیت به هدف نهایی سازی پلان تطبیقی پالیسی متذکره با اشتراک تیم تخنیکی از ریاست ها ومعینیت های ذیربط برای دو روز در هوتل پارک ستارتدویر یافت.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۱۷ - ۱۴:۱۲

معرفــی آمریت واحد جـــــــــندر

واحدهای جندر در ادارات دولتی جمهوری اسلامی افغانستان به اساس تعهد دولت در راستای تساوی اجتماعی حقوق زن و مرد، پالیسی، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، اهداف انکشاف هزاره سوم، پلان کاری ملی برای زنان افغانستان و سایر اسناد ایجاد شده است.