واحد جندر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ - ۱۲:۳۲

ایجاد فضای مصون کاری وتعلیمی جز از مکلفیت های وزارت معارف می باشد

ایجاد فضای مصون کاری وتعلیمی جز از مکلفیت های وزارت معارف می باشد جلس کمیت )مىغ آشاز اَذیت شوان اَطفال ( دز مؼیىیت اوکشاف وصاب تؼلیمی تد یَس یافت. دزآغاشمحتسم مسجان متیه مؼیه اوکشاف وصاب تؼلیمی ک زیاست کمیت زا ت ػ دٍي دازود دزخلال صحثت اٌی خ یُش فسم دُود: شىاسایی و عُ آشاز اذیت ج تٍ کا شٌ آشاز اذیت دز مؼازف تاید دزا لَ یُت فؼالیت اٌی کمیت قسازتگیسد. تؼدا محتسم فسشت سادات سسپسست اَحد جىدز ز یَ ظَایف پلان کمیت صحثت وم دُي چَىیه اتساش وظس وم دُود: کاز دز تساتس کا شٌ آشاز اذیت مس لَُیت سٌفسد اش افساد می تاشد مس لُیت پریسی اػضای کمیت ج تٍ زسیدگی ت تٍس ت حل قضایایی آشاز اذیت دز مؼازف ضس زَی می تاشد.

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۸ - ۱۳:۱

گزارش تدویر ورکشاپ منع خشونت علیه زنان

آمریت واحد جندر وزارت معارف به ادامه برنامه هایش این بار برنامه ای را پیرامون کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان برگزار نمود. دکتور محمد میرویس بلخی وزیر معارف کشور یکی از مهم‌ترین عامل خشونت علیه زنان و افزایش این آمار در جامعه را سکوت توصیف کرد و به نهادینه سازی فرهنگ برابری در مکاتب و مراکز آموزشی تاکید ورزید.

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۰:۰

گزارش برنامه پلان تطبیقی پالیسی منع آزار واذیت درمعارف

برنامه پلان تطبیقی (پالیسی منع آزار واذیت در معارف) از طرف آمریت واحد جندر به همکاری دفتر فعالیت ارتقای ظرفیت به هدف نهایی سازی پلان تطبیقی پالیسی متذکره با اشتراک تیم تخنیکی از ریاست ها ومعینیت های ذیربط برای دو روز در هوتل پارک ستارتدویر یافت.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۱۷ - ۱۴:۱۲

معرفــی آمریت واحد جـــــــــندر

واحدهای جندر در ادارات دولتی جمهوری اسلامی افغانستان به اساس تعهد دولت در راستای تساوی اجتماعی حقوق زن و مرد، پالیسی، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، اهداف انکشاف هزاره سوم، پلان کاری ملی برای زنان افغانستان و سایر اسناد ایجاد شده است.