پلان ها

شماره عنوان فایل
۱ پلان های عملیاتی به سطح ملی سال ۱۴۰۰  دانلود
۲ پلان استراتژیک سوم ملی معارف  دانلود
۳ اهداف انکشاف پایدار افغانستان (2015-2030)  دانلود
۴ پلان عملیاتی ملی سال ۱۳۹۹  دانلود
۵ پلان عملیاتی ولایتی سال ۱۳۹۹  دانلود
۶ پلان عملیاتی ملی یونیسف برای سال ۲۰۲۰   دانلود
۷ پلان عملیاتی ولایتی یونیسف برای سال ۲۰۲۰   دانلود
۸ پلان عملیاتی منع ازار و اذیت وزارت معارف سال ۱۳۹۹  دانلود
۹ پلان عملی جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت و حمایت از اطفال  دانلود
۱۰ ۱- مسوده پلان عمل تعهدات در قبال تطبیق اهداف حکومتداری باز  دانلود
۱۱ ۲- مسوده پلان عمل تعهدات در قبال تطبیق اهداف حکومتداری باز  دانلود
۱۲ ۳- مسوده پلان عمل تعهدات در قبال تطبیق اهداف حکومتداری باز  دانلود