گزارش ها

شماره عنوان نوعیت گزارش فایل
۱ گزارش مصارف بودجه عادی و انکشافی از بابت ۹ سال مالی ۱۳۹۹ مالی   دانلود
۲ گزارش تشریحی پیشرفت پلان عملیاتی سال ۱۳۹۹ وزارت معارف (شش ماه اول) عمومی وزارت   دانلود
۳  گزارش اجراأت شش ماهه سال مالی ۱۳۹۹ ریاست تفتیش  تفتیش   دانلود
۴ گزارش پروژه‌ها شش ماه سال مالی ۱۳۹۹ - ریاست مالی  مالی   دانلود
۵ گزارش دستاورد‌های شش ماه نخست سال مالی ۱۳۹۹ ریاست عمومی انکشاف منابع بشری منابع بشری   دانلود
۶ گزارش مصرف بودجه عادی و انکشافی از بابت ۷ ماه سال مالی ۱۳۹۹ مالی   دانلود
۷ گزارش سالانۀ تطبیق پلان عملیاتی سال ۱۳۹۸ عمومی وزارت   دانلود
۸ گزارش فعالیت‌ها و دست‌ آوردهای سال مالی ۱۳۹۸ دست آوردها   دانلود
۹ گزارش سالانۀ تطبیق پلان عملیاتی سال ۱۳۹۷ عمومی وزارت   دانلود

 

گزارش‌های کاری ریاست عمومی پلان و ارزیابی

شماره عنوان فایل
۱ گزارش کاری سال 1397 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود
۲ گزارش کاری سال 1396 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود
۳ گزارش کاری سال 1395 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود
۴ گزارش کاری سال 1394 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود