گزارش ها

شماره عنوان فایل
۱ گزارش مصرف بودجه عادی و انکشافی از بابت ۷ ماه سال مالی ۱۳۹۹   دانلود
۲ گزارش سالانۀ تطبیق پلان عملیاتی سال ۱۳۹۸   دانلود
۳ گزارش فعالیت‌ها و دست‌ آوردهای سال مالی ۱۳۹۸   دانلود
۴ گزارش سالانۀ تطبیق پلان عملیاتی سال ۱۳۹۷   دانلود

 

گزارش‌های کاری ریاست عمومی پلان و ارزیابی

شماره عنوان فایل
۱ گزارش کاری سال 1397 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود
۲ گزارش کاری سال 1396 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود
۳ گزارش کاری سال 1395 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود
۴ گزارش کاری سال 1394 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود