همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۱:۴۰ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی تهیه و خریداری یک قلم جنس ریاست تربیه معلم

داوطلبی تهیه و خریداری یک قلم جنس ریاست تربیه معلم

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۱:۳۴ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی تهیه و خریداری هشت قلم جنس ریاست شهادت نامه

داوطلبی تهیه و خریداری هشت قلم جنس ریاست شهادت نامه

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۱:۲۲ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی تهیه و خریداری ده قلم دوای ضد حشرات ریاست انکشاف مسلکی معلمین

داوطلبی تهیه و خریداری ده قلم دوای ضد حشرات ریاست انکشاف مسلکی معلمین

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۱:۱۷ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی مجدد تدارک و اجرای 7 قلم امور ساختمانی

داوطلبی مجدد تدارک و اجرای 7 قلم امور ساختمانی

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۱:۱۵ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی تدارک و اجرای 7 قلم امور ساختمانی

داوطلبی تدارک و اجرای 7 قلم امور ساختمانی

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۱:۱۲ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی تدارک و اجرای 6 قلم امور ساختمانی ضرورت ریاست محترم انکشاف مسلکی معلمین

داوطلبی تدارک و اجرای 6 قلم امور ساختمانی ضرورت ریاست محترم انکشاف مسلکی معلمین

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۱:۲ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی خریداری 2 قلم جنس ضرورت ریاست محترم تکنالوژی معلوماتی

داوطلبی خریداری 2 قلم جنس ضرورت ریاست محترم تکنالوژی معلوماتی

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۸:۲۳ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی اجرای 7 قلم امور ساختمانی ضرورت ریاست محترم دارالعلوم­ها

داوطلبی اجرای 7 قلم امور ساختمانی ضرورت ریاست محترم دارالعلوم­ها

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۸:۱۹ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبی کرایه گیری  موتر باربری جهت انتقال کتب

داوطلبی کرایه گیری  موتر باربری جهت انتقال کتب

Pagination