پرسش و پاسخ

سوالات مربوط تعلیمات عمومی

الف: بخش نتایج وشهادتنامه ها:

طی مراحل شهادتنامه از هر سال متفاوت است، اینک به خاطر سهولت کار ، طی مراحل اسناد سالها را به معرفی میگیریم:

 1. طی مراحل شهادتنامه ها از سال 1385 و سالهای  ما قبل آن:
 • نمرات سه ساله فارغان صنف دوازدهم از طرف اداره مکتب درفورم نمرات سه ساله درج و بعد از نصب فوتوی فعلی فارغ، مهر و امضا مکتب با ضم کاپی تذکره تابعیت آن در مدیریت عمومی نتایج و شهادتنامه ها با جدول نتایج تطبیق و مقایسه گردیده و جهت اجراات بعدی به ریاست نتایج و شهادتنامه ها ارسال میگردد.

در این ریاست بعد از پروسس جهت اخذ امضای شخص وزیر صاحب معارف به دفتر مقام وزارت معارف ارسال و بعد از اتمام به شخص درخواست کننده تسلیم داده میشود.

 

 1. طی مراحل شهادتنامه ها ازسال 1386 الی 1390:
 • شهادتنامه های سفید که قبلا از طرف ریاست نتایج و شهادتنامه ها به ریاست های معارف ولایات توزیع و از آن  طریق به ادارات مکاتب مربوطه رسانیده شده بود، نمرات سه ساله درخواست کننده توسط قلم از طرف اداره مکتب درج شهادتنامه متقاضی شده و بعد از نصب فوتوی فعلی، مهر و امضا رسمآ به ریاست معارف ارسال میشود. و دریاست معارف بعد از تطبیق و تدقیق با نتایج و جهت اجراات بعدی به ریاست نتایج و شهادتنامه ها ارسال میگردد. در این ریاست بعد از پروسس جهت اخذ امضای شخص  وزیر صاحب معارف به دفترمقام وزارت معارف ارسال و بعد از اتمام به شخص درخواست کننده تسلیم داده میشود.
   
 1. طی مراحل شهادتنامه ها ازسال 1391 الی 1396:
 • شخص متقاضی یک درخواستی عنوانی ریاست معارف نوشته و بعد از اخذ احکام به اداره مکتب مربوطه مراجعه نموده و اداره مکتب برویت احکام ریاست محترم نمرات سه ساله متقاضی را در فورم معینه که در اداره موجود میباشد درج و بعد از نصب فوتوی فعلی متقاضی و مهرامضا رسمآ به ریاست معارف ارسال مینماید.
 • در ریاست معارف نمرات مذکور در مدیریت نتایج و شهادتنامه ها با نتایج تطبیق وتدقیق نموده بعدآ در شهادتنامه سفید کمپیوتری پرنت نموده و دوباره به مکتب جهت نصب فوتو وضم کاپی تذکره تابعیت راجع میگردد.
 • اداره مکتب بعد از نصب فوتو و مهرامضا کاپی تذکره تابعیت را ضم شهادتنامه نموده و به مدیریت نتایج وشهادتنامه ها ارسال مینمایند و این مدیریت شهادتنامه را جهت اجراات بعدی به ریاست نتایج و شهادتنامه ها رسمآ ارسال می نمایند.  و در این ریاست بعد از پروسس جهت اخذ امضای وزیر صاحب معارف به مقام محترم وزارت معارف ارسال و بعد از امضای جناب وزیر صاحب به شخص درخواست کننده تسلیم داده میشود.
   
 1. طی مراحل شهادتنامه ها سال 1397:
 • شهادتنامه های سال 1397از طریق سستیم جدید ریاست محترم شهادتنامه ها توسط بخش مربوط در آن ریاست پروسس و بعد از طی مراحل اداری طور دسته جمعی به اداره مکاتب توزیع میگردد.
 • اگر شخص بخواهد انفرادی شهادتنامه  بگیرد پس طی مراحل اسناد را از ریاست محترم شهادتنامه بپرسد.

 

 1. طی مراحل نمرات سه ساله فارغان از تمامی سالها:

نمرات سه ساله به اسامی استعلام، ورقه درخواستی و امر مقام و یا فورم پوهنتون های دولتی وخصوصی از طریق ادرات مکاتب ترتیب گردیده ودرمدیریت عمومی نتایج و شهادتنامه ها به جدول نتایج تطبیق وتدقیق شده به ریاست محترم نتایج و شهادتنامه ها راجع میگردد از آن طریق به مراجعه درخواست کننده ارسال میگردد.

 1. طی مراحل فورم کانکور:
 • فورم کانکور از طریق مدیریت عمومی نتایج و شهادتنامه ها بر متقاضیان توزیع شده که توسط اداره مربوط تایید میگردد،  بعدا در مدیریت عمومی نتایج و شهادتنامه ها با نتایج تطبیق دوباره به اداره ملی امتحانات ارسال میگردد.
 • فورم کانکور پوهنتون های خصوصی توسط اداره مکاتب خانه پری میشود بعد از تطبیق به جدول نتایج دوباره به آن موسسه و یا پوهنتون ارسال میگردد.
   
 1. طی مراحل فورم شپی لیسه ها:
 • شاگردانیکه میخواهند به شپی لیسه ها شامل شوند اولاً ازمکاتب روزانه اسناد منفکی خود را تهیه نموده و بعداً به شپی لیسه ها  مراجعه و جذب میگردند، اگر قبلا منفک شده باشند به اداره شپی لیسه مراجعه نموده و دو قطعه فورم مخصوص را اخذ که از جانب  مکتب اولی خانه پری و بعد از نصب فوتو فعلی شاگرد تایید و رسمآ با کاپی مکتوب منفکی به ریاست معارف ولایت مربوطه ارسال میکنند و بعد از تطبیق در مدیریت نتایج ازطرف مدیریت تعلیمات اساسی و ثانوی رسمآ به ریاست معارف که مکتب شپی لیسه مربوط آن است ارسال میگردد.
 • اگرشاگرد قبلا اخراج نشده باشد اولا یک در خواستی عنوانی ریاست معارف مربوطه بخاطر منفکی  خود تهیه و بعد از احکام ریاست معارف ، مکتب مربوطه دو نقل جدول منفکی موصوف را ترتیب و بانصب فوتو فعلی آن با مهر و امضا رسمآ به ریاست معارف ارسال میکند و بعد از تطبیق به نتایج و ابراز نظر اعضای مسلکی مدیریت نتایج و شهادتنامه ها از طریق مدیریت تعلیمات اساسی و ثانوی یک نقل جدول منفکی  رسمآ به مکتب ارسال و شاگرد مذکور از دفتر اساس منفصل میگردد و بعدآ مطابق جز اول طی مراحل آن صورت میگیرد.
   

ب: طی مراحل تبدیلی متعلم یا سه پارچه کدام ها اند؟

 • گرفتن موافقه مکتب دومی در عریضه شاگرد که میخواهد در همان مکتب سه پارچه نماید، شاگرد ان که از مکاتب یک ولایت به ولایت دیگر سه پارچه مینمایند موافقه لازم نیست.
 • گرفتن احکام ریاست معارف ولایت مربوط در عریضه برای گرفتن سه پارچه از مکتب اولی.
 • گرفتن سه پارچه با کارت سوانح بطور رسمی از مکتب اولی به آمریت مربوطه.
 • گرفتن سه پارچه با کارت سوانح بطور رسمی از آمریت مربوطه به ریاست مربوط.
 • تطبیق نتایج شاگرد از صنف هفتم الی دوازدهم در مدیریت نتایج ریاست مربوطه.
 • ارسال مکتوب تبدیلی سه پارچه از ریاست  معارف اولی به ریاست معارف دومی از صنف اول الی نهم به دست شاگرد.
 • ارسال سوابق تعلیمی شاگردان از صنف دهم الی دوازدهم از طریق پسته خانه به ریاست های دومی.
 • ارسال اطمینانیه از مکتب دومی به آمریت مربوطه از آمریت به ریاست دومی از ریاست دومی به ریاست اولی از ریاست به آمریت مربوطه از آمریت به مکتب که شاگرد از آن سه پارچه نموده است.

ج: طرزالعمل اسناد سامعین:

مراحل ذیل طبق طرزالعمل در تطبیق اسناد سامعین در نظر گرفته شود.

 • در ورق درخواستی صنف دوازده حکم مقام محترم وزارت ،ریاست مربوطه و از صنف هفتم الی یازدهم حکم مقام ریاست با نصب فوتو و مهر اداره مکتب بالای فوتو ضروری میباشد.
 • در ورق در خواستی بعد از معلومات مکتب مربوطه مهر و امضای مکتب ،راجع نمودن آمر تعلیمات عمومی به امور متعلمین ، ابراز نظر امور متعلمین و راجع نمودن ایشان به کمیسیون سامعین ریاست معارف و ریاست عمومی نظارت تعلیمی، و تاییدی کمیسیون محترم مربوطه با ذکر نمبر اساس ،صنفی که امتحان میدهد،نام حوزه که امتحان میدهد با ذکر تطبیق همه اسناد توسط کمیسیون ،امضای اعضای کمیسیون و امضای معاون تدریسی موجود باشد.
 • تاریخ منفکی  شاگرد حد اقل شش ماه قبل از تاریخ امتحان اجراات صورت گرفته باشد.به استثنای غیرحاضری متواتروعروسی باموجودیت کاپی نکاح خط منکوحه با کاپی تذکره تابعیت .
 • معلومات مکتب با ذکر اسم ولد ،صنف منفکی ،سال منفکی ،نمبرمکتوب منفکی ،نمبر اساس،نمبر مکتوب کامیابی سامع ویا تثبیت صنف داخلی ویا بیرون مرزی،کاپی مکتوب منفکی ،کاپی جدول منفکی،کاپی نتایج صنف منفکی  وصنف کامیابی طور دو رویه ،کاپی جدول موقت،تثبیت ،سامع وکامیابی سامع صنف قبلی در صورتیکه امتحان سامع را در صنف قبلی سپری نموده باشد ،کاپی درخواستی منفکی و کاپی درخواستی امتحان سامع سال قبل  را نقل مطابق اصل نوشته  بامهر وامضا ارسال نمایند.
 • در تمام اسناد سالهای قبلی نقل مطابق اصل نوشته با مهر وامضای اداره مربوطه ارسال کردد.
 • درجدول نمرات سامعین در ستون های مربوطه صنف منفکی، نام مکتب، سال منفکی، نمبر مکتوب منفکی، نمبراساس، علت منفکی،صنفی که فعلا امتحان داده است،سال امتحان فعلی، نام حوزه یا محل امتحان، امضا ممتحن و ممیز، امضای سر معلم ، امضای آمر مکتب، هیت سه نفری نظارت ولسوالی،تاییدی کمیسیون سامعین ریاست وآمرنظارت ریاست مربوطه، تاییدی آمر تعلیمات عمومی و یا رییس معارف مربوطه، در صنوف هفت الی یازدهم نمرات سال قبلی و سال فعلی، صنف دوازدهم نمرات سه ساله صنف 11،10و12،مجموعه نمرات هر سال ،اگر صنف 11 را تثبیت صنف امتحان داده نمرات صنف یازدهم در ستون مربوطه و در ستون صنف دهم نمبر مکتوب مرجعی که امتحان سامع را سپری نموده درج گردد.
 • در اسناد تثبیت صنف داخل کشور یا ریاست که اسناد شان به اساس جنگ های سالهای قبل حریق گردیده باشد،حکم مقام محترم وزارت یا ریاستّ، تاییدی سه تن استادان همان مکتب در همان سال ، تاییدی آمر مکتب با مهر و امضا اداره ، تاییدی مدیریت نتایج و شهادتنامه های ریاست، تاییدی آمر تعلیملت عمومی ریاست و تاییدی ریاست محترم نتایج و شهادتنامه ها موجود باشد.
 • در اسناد تثبیت صنف بیرون مرزی حکم مقام محترم وزارت و یا ریاست ،نظر کمیسیون بیرون مرزی،کاپی تمام اسناد امتحان بیرون مرزی با تحریر نقل مطابق اصل با مهر و امضای اداره مربوطه و معلومات مکمل اداره مکتب موجود باشد.
 • در پارچه های تحریری شاگردان سامع باید مهر اداره امضای ممتحن وممیز موجود باشد.

د: اخذ امتحان تثبیت صنف واقسام آن:

الف : تثبیت صنف با اسناد بیرون مزی :

ب : تثبیت صنف اجباری یا بدون اسناد بیرون مرزی:

ج : تثبیت صنف داخلی (کسانیکه اسناد شان حریق گردیده):

الف:  تثبیت صنف با اسناد:

 • آنعده شاگردانیکه به اساس مهاجرت ها و نا امنی ها در  کشور های خارجی  تعلیم نموده اند ،اسناد شان تحت شرایط ذیل توسط کمیسیون تثبیت صنف بیرون مرزی تثبیت وتائید میگردد
 • شاگردانیکه در مکاتب افغانی مقیم کشور های خارجی دروس خویش را سپری نموده اند با در نظر داشت معیار ها و لوایح تمام شرایطی که در اسناد داخلی درج است تا اسناد طی مراحل میگردد.
 • طبق لایحه و طرزالعمل (کارت سوانح مکمل با مهر وامضاءمکتب مربوطه، شهرت مکمل شاگرد ، نصب  فوتودر کارت سوانح و مهر بالای آن ، صنف مربوطه هرسال، تاریخ شمول و نمبر مکتوب در ستون مربوطه، امضاء نگران و سرمعلم با مهر اداره در اخیر نمرات هر سال، مضامین مطابق نصاب تعلیمی واحد، درج نمبر اساس مکتب مربوطه ویا مکتب دومی اگر سه پارچه برده باشد و تطبیق سن آن با تاریخ شمول به رویت تذکره تابعیت اصلی شاگرد) توسط کمیسیون تطبیق وکنترول میگردد.
 • در سه پارچه مکتوب رسمی مکتب مربوطه، خانه پری تمام ستون های سه پارچه ، پارچه اول و دوم کنده سه پارچه با مهر و امضاء و نصب فوتو، تاریخ در ستون مربوطه ، درج نمبر اساس ، موجودیت کارت سوانح و تذکره تابعیت اصلی با تمام شرایط آن ضمیمه سه پارچه باشد درج نام مکتب دومی که میرود باید در مکتوب و سه پارچه درج باشد.
 • مکتوب سه پارچه باید از طریق قونسلگری و اتشه معارف مقیم کشور خارجی با مهر و امضاء تائید گردیده و از طریق اتشه و قونسلگری همان کشور رسما عنوانی ریاست معارف مربوطه داخلی ارسال گردیده باشد.
 • البته قبلا تائیدی وزارت محترم خارجه نیز شرط بود اما درین اواخر هدایت داده شده که دیگر نیاز نیست.
 • شاگردانیکه جبرا از کشور های خارجی اخراج گردیده باشند و بدون اسناد به این ریاست مراجعه نمایند طبق هدایت ریاست محترم تعلیمات عمومی چنین شرایط را دارا باشند:
 • مکتوب وزارت محترم عودت مهاجرین وریاست مهاجرین ولایت مربوطه موجود باشد.
 • کمیشنری عالی ملل متحد یا دفتر (UNHCR)از مهاجر بودن شاگرد تائید نماید.
 • اصلی تذکره تابعیت با درخواستی ایشان ضمیمه اسناد باشد.
 • مطابق هدایت مقام وزارت شاگردانیکه امتحان تثبیت صنف بدون اسناد را سپری نمایند اگر کامیاب شدند به صنف بالا معرفی میگردند اگر در امتحان ناکام ماندند به صنفی که امتحان داده معرفی میگردد و اگر سن شاگرد با لایحه مغایرت داشت وسن او بلند بود بعد از دو ماه شامل اساس و حاضری به اساس کبر سن از اساس اخراج گردیده جهت ادامه تحصیل یا به شپی لیسه ها و یا امتحان سامع معرفی میگردند.

ب : تثبیت صنف اجباری یا بدون اسناد بیرون مرزی:

 • امتحان تثبیت صنف اجباری بدون اسناد بیرون مرزی در دو وقت سال اخذ میگردد(از مناطق سرد سیر در ماه حوت و از مناطق گرمسیر در ماه سنبله اخذ میگردد)
 • طبق هدایت ریاست محترم عمومی تعلیمات عمومی امتحان تثبیت صنف بیرون مرزی بدون اسناد از صنف هفتم الی نهم در ریاست های معارف ولایات واز صنف دهم الی دوازدهم از طریق مقام وزارت اخذ میگردد.

ج: تثبیت صنف داخلی (کسانیکه اسناد شان حریق گردیده):

 • شاگردانیکه اسناد شان از اثر جنگ های متواتر حریق گردیده باشد این نوع شاگردان ابتداء جهت سپری نمودن امتحان حکم مقام محترم وزارت را اخذ نمایند.
 • بعدا از طریق ریاست مربوطه به مکتبی که ادعای متعلم بودن خویش را به آن مکتب دارد جهت معلومات مکمل معرفی میگردد.
 • مکتب مربوطه با ذکر اسم ولد شاگرد ،صنف مربوطه ،تائیدی سه تن استادان بر حال همان وقت که درین مکتب تدریس مینمودند از علت حریق شدن اسناد شاگرد معلومات داده مهر وامضاء مینمایند.
 • آمریت معارف ولسوالی از چگونگی حریق شدن اسناد شاگرد ، مهر و امضاءاداره مکتب وسه تن استادان سابقه دار نیز تائید مهر وامضاء می نماید.
 • ملک قریه وولسوال مربوطه نیز از متعلم بودن شاگرد و حریق شدن اسناد تائید می نماید.
 • آمر تعلیمات عمومی جهت معلومات درخواستی شاگرد را به میریت عمومی نتایج وشهادتنامه ها راجع می نماید.
 • مدیریت عمومی نتایج وشهادتنامه ها به رویت سوابق تعلیمی در صورتیکه سوابق شاگرد موجود باشد از صنف مربوطه باردرج نمبر اساس معلومات میدهد در غیر آن به ریاست محترم نتایج وشهادتنامه ها جهت معلومات سوابق شاگرد و هدایات بعدی معرفی میگردد.
 • در صورتیکه مقام محترم وزارت از متعلم بودن همچو شاگردان تائید نماید. مطابق هدایت مقام وزارت امتحان تثبیت صنفی را  که اسناد شان حریق گردیده باشد امتحان توسط کمیسیون مرکز اخذ میگردد. اگر کامیاب شدند به صنف بالا معرفی میگردند اگر در امتحان ناکام ماندند به صنفی که امتحان داده معرفی میگردد و اگر سن شاگرد با لایحه مغایرت داشت وسن او بلند بود بعد از دو ماه شامل اساس وحاضری به اساس کبر سن از اساس اخراج گردیده جهت ادامه تحصیل یا به شپی لیسه ها و یا امتحان سامع معرفی میگردند.

 

سوالات مربوط ریاست معارف ولایت کابل

چطور میتوانیم مکتب ابتدائیه را در ولایت مربوطه تاسیس نماییم؟

 1. مکتب باید موقعیت مرکزی  داشته باشد.
 2. فاصله برای شاگردان دوره های ابتدائی نباید از سه کیلومتر اضافه باشد.
 3. ارتقای مکاتب ابتدائی جدیدالتاسیس الی صنف ششم به صورت تدریجی سالانه عملی  میگردد.
 4. صنف های درسی اضافی در دوره ابتدائی در صورتی ایجاد میگردد که شاگردان یک صنف از معیارهای تعیین شده اضافه گردد.
 5. ایجاد صنوف جدید درسی در صورتی عملی  میگردد که حد اقل تعداد شاگردان اضافی 10 نفر باشد.
 6. ایجاد مکاتب ابتدائی در مرکز ولایات برای هر100 منزل رهایشی که ساکنین آن در حدود 500 نفر باشد و در ولسوالی ها برای هر 50 منزل رهایشی که تعداد ساکنین ان به 250 تن برسد و در قرا و قصبات  برای هر قریه کوچک که حد اقل دارای 20 منزل رهایشی باشد.
 7. تحریر گزارش و خانه پری فورمه های تاسیس ابتدائیه توسط اعضای نظارت تعلیمی ولسوالی مربوطه صورت میگیرد .
   

برای ایجاد مکتب ابتدائیه چند بست ضرورت است؟

 • به اساس قانون جدید اصلاحات اداری برای تاسیس مکتب ابتدائیه 4 بست معلم و1 بست اجیر ضرورت است.
   

چطور میتوانیم مکتب ابتدائیه را به متوسطه ارتقأ دهیم؟

 1. فاصله بین دو مکتب متوسطه حد اقل هشت کیلومتر باشد.
 2. ارتقأ مکتب ابتدائیه به متوسطه در صورتی عملی  میگردد که در منطقه 4 باب مکتب ابتدائی موجود بوده یکی از مکاتب مذکور  که موقعیت مرکزی داشته باشد و فاصله ان از مکاتب متوسطه دیگر بیشتر از هشت کیلومتر باشد به متوسطه  ارتقا داده میشود.
 3. شعبات اضافی در مکاتب متوسطه در صورتی ایجاد میگردد که تعداد شاگردان صنف از 35 دانش آموز اضافه گردد.
 4. ایجاد شعبه اضافی در صورتی عملی میگردد که تعداد شاگردان اضافی حد اقل 10 تن باشد.
 5. ارتقای مکاتب ابتدائی به متوسطه  در مرکز در موجودیت حداقل 4 باب مکتب ابتدائیه در یک محل که هر کدام حد اقل دارای یک صنف ششم باشد و در ساحه 8 کیلومتر ی و در  نقاط مسکونی شهر قرار داشته باشد و در ولسوالی ها در صورت موجودیت حداقل سه باب مکتب ابتدائیه در یک محل که هر کدام حل اقل دارای یک صنف ششم باشد و در قریه جات در مرکز هر قریه که حداقل دارای دو باب مکتب ابتدائیه باشد.
 6. ترتیب گزارش و خانه پری فورمه های ارتقای ابتداییه ها به متوسطه توسط اعضا نظارت ولسوالی مربوطه صورت میگیرد.


 

تعداد بست های مورد ضرورت متوسطه چند تن میباشد؟

 • بست های مورد نیاز در مکاتب ابتداییه نظر به صنف های درسی و تعداد شاگردان آن  تعیین میگردد، ولی تعداد بست های یک متوسطه بایداضافه تر از 12 بست باشد. 
   

چطور میتوانیم مکتب متوسطه را به لیسه ارتقا دهیم ؟

 1. در صورت موجودیت سه مکتب متوسطه در محلی که موقعیت مرکزی داشته باشد.
 2. فاصله بین لیسه ها در مرکز ولایات اضافه از هشت کیلومتر باشد.
 3. در مرکز هر ولسوالی که حداقل دارای دو مکتب متوسطه باشد و هر یک دارای حد اقل دارای یک صنف نهم باشد.در قریه های که شکل مرکزی داشته باشند و حد اقل شاگردان مکاتب متوسطه 4 قریه همجوار در آن جذب گردد.
 4. ارتقای مکتب متوسطه به لیسه وقتی عملی  میگردد که در جوار آن حد اقل سه مکتب متوسطه قرار داشته باشد وفاصله آن از لیسه های دیگر اضافه از هشت کیلومترباشد.
 5. معیار تعداد دانش آموزان در یک شعبه درسی از 10 الی 30 تن میباشد.
 6. ترتیب گزارش و خانه پری فورمه های ارتقا به لیسه توسط اعضا نظارت ولسوالی مربوطه صورت میگیرد.
   

چطور میتوانیم یک مکتب را نامگذاری نماییم ؟

 1. موسسات تعلیمی مطابق ارزش های اسلامی وملی ومعیار های ذیل به نام مشاهیر تاریخ اسلام وافغانستان ،اشخاص علمی وفرهنگی ،نام های فعلی وکهن کوه ها ، دریاها، مناطق و شهر های کشور نامگذاری میگردد.
 2. نام موسسه تعلیمی مختصر (حد اکثر از سه کلمه ترکیب شده باشد)
 3. نام موسسه تعلیمی به لسانهای رسمی کشور (پشتو و دری) تحریر میگردد.
 4. نامگذاری موسسه تعلیمی نباید فریبنده بوده و هم باعث حساسیت های سیاسی نگردد.
 5. موسسه تعلیمی دولتی بنام شخص که در قید حیات باشد نام گذاری شده نمیتواند مگر که زمین به مکتب اهدا کرده باشد.
 6. در نامگذاری موسسات تعلیمی از کلمات خارجی جلو گیری گردد.
   

چطور میتوانیم یک مکتب را تغییر نام نماییم ؟

 1. موسسات تعلیمی که قبلا به اسم اشخاص علمی ، فرهنگی ،تاریخی و ملی مسمی شده باشد، تغییر نام نمی گردد.
 2. موسسه تعلیمی که یک مرتبه تغییر نام شده باشد دوباره تغییرنام شده نمیتواند.
 3. موسسه تعلیمی که به نام محل مسمی شده باشد تغییر نام شده نمیتواند  و هم نام مکاتیب که مربوطه زون باشد از این امر مستثنی است. 
 4. در مورد تغییر نام موسسه تعلیمی بعد از موافقه شورای اولیای شاگردان ،معلمان  و مردم محل اقدام میگردد.
 5. گزارش و خانه پری فورمه های تغییر نام توسط اعضا نظارت ولسوالی مربوطه تهیه میگردد.
 6. فورم تغییر نام مکتب توسط ریاست معارف، شورای ولایتی و یا والی ولایت مربوطه تائید میگردد.
   

حق اولویت در نامگذاری مکاتب کدامها اند ؟

 1. هر گاه شخصی برای مکتب زمین اهدا نموده و یا هم برای موسسه تعلیمی تعمیر را اعمار نموده باشد و بخواهد که موسسه تعلیمی مذکور به نام وی مسمی گردد شخص نامبرده در نامگذاری موسسه مربوط حق اولیت دارد.
 2. هر گاه از طرف مردم محل برای موسسه تعلیمی دو یا چندین نام اشخاص طوری پیشنهاد گردیده باشد که یکی از آنها معلم ودیگر ان درسایر مربوطات معارف ایفای وظیفه نموده باشد ، حق اولویت به معلم و سپس به سایر خدمتگاران معارف داده میشود.
 3. هرگاه برای موسسه تعلیمی از طرف مردم محل، دو یا چندین نام اشخاص مشهور پیشنهاد گردد که یکی از آنها آموزش دیده معارف باشد و سایرین از مجاری دیگر به شهرت رسیده باشند در آنصورت حق اولویت به اهل معارف داده میشود.

تعداد بست های مورد نیاز لیسه چند بست میباشد؟

 • تعداد بست های مورد ضرورت لیسه ها باید اضافه تر از 18 بست باشد.
   

تبصره :- ارتقای ابتداییه ها به لیسه به طور مستقیم نه، بلکه بصورت تدریجی صورت میگیرد. 

 

چطور میتوانیم شپی لیسه را تآسیس نماییم ؟

 • به اساس فیصله تاریخی سال 1384 کمیسیون تدریسات وزارت معارف ، در مرکز هر ولایت یکباب شپی لیسه تاسیس شود و در ولسوالی ها شپی لیسه ایجاد شده نمیتواند وکسانیکه  نسبت بعضی مشکلات نمیتوانند به شپی لیسه مرکز ولایات ادامه تحصیل نمایند میتواند در اخیر سال امتحان سامع بدهند.

معیار تعیین شده تعداد شاگردان در یک صنف درسی یا نسبت شاگرد بر شعبه درسی چند تن میباشد؟

 • صنوف اول الی ششم (40) تن شاگرد بر هر صنف درسی
 • صنوف هفتم الی نهم (35) شاگرد برهر شعبه یا صنف درسی 
 • صنوف دهم الی دوازدهم (30) شاگرد در هر شعبه درسی 
   

 تعداد معلمین بر صنف درسی  یا نسبت معلم بر شعبه یاصنف درسی چند میباشد؟

 • صنوف اول  الی سوم فی صنف ( یک تن)  معلم
 • صنوف چهارم الی ششم فی صنف (1.4) معلم 
 • صنوف هفتم  الی دوازدهم فی صنف (1.5) معلم.
   

فرق بین مکاتب سیار وثابت کوچی ها را توضیح دهید؟

 • هرگاه کوچی ها در یک محل ساکن باشند، مکاتب ان مانند سایر مکاتب تعلیمات عمومی تاسیس میشود.
 • کوچی های سیار که ثابت نبوده و از یک منطقه به منطقه دیگر در حرکت میباشند امور تدریسی انها توسط معلمین سیار پیش برده میشود. فرق اساسی در این است که سال تعلیمی کوچی های سیار مکمل نه ماه واز کوچی های سیار نیمه مکمل یعنی شش ماه میباشد.

 

 

 

 

 

سوالات مربوط ریاست محترم مالی و اداری در پیوندبه مدیریت صندوق معلم

1. اهداف ایجاد صندوق معلم کدام اند؟

 1. کمک در جهت کاهش مشکلات اقتصادی  معلمان  معلمان و تقویه بنیه مالی آنها
 2. احترام گذاشتن به مقام معلم 
 3. تشویق معلمان

 

2. شرایط اعطای قرضه صندوق معلم  چیست؟

 1. معلم برحال باشد 
 2. ضرورت و مشکلات اقتصادی داشته باشد 
 3. از قرضه قبلی صندوق معلم مقروض نباشد
 4. معاش کادری نداشته باشد 
 5. مدیران، معاونین، اعضای مسلکی، و مامورین مستحق قرضه صندوق معلم نمی باشند 

 

3.  اندازه قرضه صندوق معلم چقدر است؟

        اندازه قرضه صندوق معلم بر حسب مدت خدمت معلم قرار ذیل می باشد 

 1. از( الی 5 سال خدمت ) مبلغ 12000 هزار افغانی با اقساط یکسال 
 2. از (5 الی 10 سال خدمت ) مبلغ 18000 هزار افغانی بااقساط یکسال 
 3. از ( 10 سال بالا تر خدمت ) مبلغ 24000 هزار افغانی بااقساط یکسال 

 

4. طرز اجرای قرضه صندوق معلم چطور است؟

 1. معلمین متقاضی میتوانند با تذکره تابعیت به مدیریت صندوق معلم ریاست مالی  و در ولایات به آمریت های مالی و حساب داری جهت اخذ فورم قرضه مراجعه می نمایند .
 2. مدیریت صندوق معلم در مرکز و در ولایات به آمریت مالی و حسابداری تعلق دشته که فورم مخصوص برای متقاضی (معلم) توزیع می نماید و معلم غرض خانه پری و تائیدی فورم مراحل ذیل اداری راطی می کند 
 3. تائید مکتب مربوطه 
 4. تائید آمریت معارف ولسوالی / حوزه تعلیمی و ریاست معارف ولایت مربوطه.
 5. تائید مدیریت منابع بشری از مدت خدمت معلم به رویت دفتر سوانح 
 6. اخذ احکام رئیس مالی و حسابداری در مرکز و در ولایات به رییس معارف ولایات مربوطه 
 7. مدیرت صندو ق معلم و آمریت مالی و حساب دار ی بعد از تکمیل و تائید موارد مندرج فورم مکتوب اعطای قرضه را تحریر و صادر می نماید .
 8. موسسه تعلیمی مربوطه نظر به مکتوب منظوری قرضه معلم به ترتیب استحقاق قرضه معلم اقدام نموده و از طریق ریاست معارف مربوطه دوباره جهت طی مراحل به آمریت مالی و حسابداری ارسال می نماید.
 9. قرضه صندوق معلم از طریق حساب بانکی اجرا می گردد و در حالات استثنایی د ر وجه معتمدین نیز قابل اجرا می باشد 

 

 

 

 

 

سوالات مربوط مکاتب خصوصی و بیرون مرزی

چطور میتوانیم موسسه تعلیمی را تاسیس نماییم ؟

 1. ثبت مؤسسه غیرانتفاعی نزد وزارت محترم مالیه طی مکتوب رسمی.
 2. استعلام از مسئولیت و عدم مسئولیت مالی، جنایی و عدلی (قضایی) مؤسس و مدیر مسئول و خانه پری فورم ها مؤسس و مدیر مسئول.
 3. افتتاح آدرس پست بکس از طریق وزارت محترم تکنالوژی معلوماتی و مخابرات.
 4. تکمیل و خانه پوری معلومات و ارایه گزارش مؤسسه در 3 ورق فورم ارسالی و تکیمل فورم 1- پلان جذب شاگردان 2- فورم جمعی معلمین 3- فورم انفرادی معلمین ضم سوابق تعلیمی و تحصیلی  4- تکمیل فورم معیارهای مؤسسه و فورم پلان تعلیمی.
 5. ارایه و معرفی منابع تمویل مالی و ارایه اسنامه تعلیمی غیرانتفاعی.
 6. ارایه سوابق تعلیمی و تحصیلی مدیر مسئول فوق بکلوریا و تجربه کاری در معارف در صورتیکه لیسانس یا بالاتر از آن باشد 3 سال تجربه کاری و فوق بکلوریا (14) 5 سال تجربه کاری.

قابل تذکر است که مؤسسه تعلیمی متذکره نمیتواند قبل از اخذ جواز به فعالیت خود آغاز و معیاد آن برای 4 سال میباشد و هم توجه شود تا به یک نام دو موسسه تعلیمی خصوصی در مربوطات شان ایجـاد نگردد همچنان قابل تذکر است که منظوری جواز فعالیت تعلیمی خصوصی در مناطق سردسیر کشور از اول برج قوس الی اخیر برج دلو و در مناطق گرمسیر کشور از اول برج جوزا الی اخیر برج جوزا قابل تطبیق بوده و از ارسال دوسیه های منظوری در جریان سال تعلیمی خــــودداری ورزید

چطور میتوانیم  موسسه تعلیمی خود را ارتقا دهیم ؟

 1.  ترتيب پلان منظم مالي وتشكيلاتی مؤسسه برای سال  1398 وثبت  فورم دارایی های مؤسسه مذکور 
 2. اطمینان ازپرداخت ماليات سال های که مؤسسه فعالیت نموده  الی1398 ازمربوطات وزارت مالیه طی مکتوب رسمی و یا ارایه اظهار نامه های مالیاتی.
 3. ترتیب وخانه پری اساسنامه جدید انتفاعی.
 4. ارزیابی همه جانبه مؤسسه توسطه هیئات نظارت وارائه گزارش دررابطه به ارتقاء وچگونگی وضعیت فعلی وفعالیت گذشته مؤسسه تعلیمی متذکره.
 5. ترتیب جدول مکمل استادان موجود درمؤسسه بصورت انفرادی و جمعی ضم سوابق تعلیمی و تحصیلی.
 6. افتتاح آدرس پست بکس بوزارت محترم مخابرات برطبق متحد المال نمبر (1972-2012) مورخ 4/9/1393 این اداره.
 7. تمدید جواز سرمایه گذاری ( جواز تشبث ) مؤسسه تعلیمی درصورتیکه میعاد ان تکمیل گردیده باشد از طریق وزارت محترم صنعت تجارت به  اسم مؤسس مؤسسه تعلیمی خصوصی.
 8. بیمه نمودن مؤسسه تعلیمی خصوصی از طریق ریاست عمومی امور بیمه ها وزارت مالیه و یا مستوفیت مربوطه.
 9. ترتیب را پورتفتیش مالی مؤسسه تعلیمی خصوصی متذکره .
 10. تضمين بانكي مؤسسه مطابق به عوايد (فورم بودجوی) سال 1397 آن مؤسسه به حساب بانکی در بانک ملی افغان.

بناً موضوع بدینوسیله بشما ارقام شد تا درتكميل اسناد فوق الذكـرمؤسسه تعلیمی خصوصی مذکوراقدام و بعد ازملاحظه شد ومهردرهرورق آن اصل تمام اوارق را به اینریاست ارسال دارند تا درمورد ارتقاءفعالیت تعلیمی موسسه تعلیمی نامبرده اقدام لازمه صـــــــورت گيرد.

نوت: منظوری تاسیس و ارتقاء مؤسسات تعلیمی خصوصی در مناطق سردسیر کشور از اول برج قوس الی اخیر برج دلو و در مناطق گرمسیر کشور از اول برج جوزا الی اخیر برج اسد موجب اجراء میباشد و از ارسال دوسیه های منظوری در جریان سال تعلیمی مناطق مربوطه خودداری ورزید.

 

چطور میتوانم جواز موسسه تعلیمی را تمدید نماییم ؟

 1. ترتيب پلان منظم مالي وتشكيلاتی مؤسسه برای سال  1398 وثبت  فورم دارایی های مؤسسه مذکور 
 2. اطمینان ازپرداخت ماليات سال های که مؤسسه فعالیت نموده  الی1397 ازمربوطات وزارت مالیه طی مکتوب رسمی و یا ارایه اظهار نامه های مالیاتی.
 3. ترتیب وخانه پری اساسنامه جدید انتفاعی.
 4. ارزیابی همه جانبه مؤسسه توسطه هیئات نظارت وارائه گزارش دررابطه به ارتقاء وچگونگی وضعیت فعلی وفعالیت گذشته مؤسسه تعلیمی متذکره.
 5. ترتیب جدول مکمل استادان موجود درمؤسسه بصورت انفرادی و جمعی ضم سوابق تعلیمی و تحصیلی.
 6. افتتاح آدرس پست بکس بوزارت محترم مخابرات برطبق متحد المال نمبر (1972-2012) مورخ 4/9/1393 این اداره.
 7. تمدید جواز سرمایه گذاری ( جواز تشبث ) مؤسسه تعلیمی درصورتیکه میعاد ان تکمیل گردیده باشد از طریق وزارت محترم صنعت تجارت به  اسم مؤسس مؤسسه تعلیمی خصوصی.
 8. بیمه نمودن مؤسسه تعلیمی خصوصی از طریق ریاست عمومی امور بیمه ها وزارت مالیه و یا مستوفیت مربوطه.
 9. ترتیب را پورتفتیش مالی مؤسسه تعلیمی خصوصی متذکره .
 10. تضمين بانكي مؤسسه مطابق به عوايد (فورم بودجوی) سال 1397 آن مؤسسه به حساب بانکی در بانک ملی افغان.

بناً موضوع بدینوسیله بشما ارقام شد تا درتكميل اسناد فوق الذكـرمؤسسه تعلیمی خصوصی مذکوراقدام و بعد ازملاحظه شد ومهردرهرورق آن اصل تمام اوارق را به اینریاست ارسال دارند تا درمورد ارتقاءفعالیت تعلیمی موسسه تعلیمی نامبرده اقدام لازمه صـــــــورت گيرد.

نوت: منظوری تاسیس و ارتقاء مؤسسات تعلیمی خصوصی در مناطق سردسیر کشور از اول برج قوس الی اخیر برج دلو و در مناطق گرمسیر کشور از اول برج جوزا الی اخیر برج اسد موجب اجراء میباشد و از ارسال دوسیه های منظوری در جریان سال تعلیمی مناطق مربوطه خودداری ورزید.

 

چطور میتوانیم مدیر مسوول موسسه تعلیمی را تعیین ویا تغیر دهیم ؟

طبق مقرره مؤسسات تعلیمی خصوصی:

1- داشتن سند تحصیلی حداقل فوق بکلوریا

2- لیسانس و یا بالاتر از آن حداقل 3 سال تجربه کاری در بخش معارف و فوق بکلوریا حداقل 5 سال تجربه کاری در بخش معارف داشته باشد.

3-  استعلام از مسئولیت و عدم مسئولیت جنایی، مالی و قضایی و  به حکم محکمه باصلاحیت از حقوق مدنی محروم نشده باشد.

چطور میتوانیم قایم مقام تعین نماییم؟

با در نظرداشت ماده (10) مقرره مؤسسات تعلیمی خصوصی  اسناد را بطور ذیل تکمیل نمایید: 

 1. عدم مسئولیت و مسئولیت جرایم جنایی طی استعلام رسمی.
 2. استعلام قضایی و یا به حکم محکمه با صلاحیت از حقوق مدنی محروم نگردیده باشد.
 3.  حل مسایل مالی (تصفیه مالیاتی،حقوق کارمندان و معلمین مؤسسه) و مسایل اداری.
 4. ارایه اظهار نامه مالیاتی سالهای که مؤسسه فعالیت نموده است.
 5. تکمیل فورم قایم مقام که ضم نامه هذا میباشد.

 

چطور میتوانیم موسسه تعلیمی خویش را به محل دیگر انتقال دهیم ؟

 1. مؤسس مکلف است، قبل از انتقال مؤسسه کلیه امور مالی و حقوقی از قبیل (تصفیه معاشات، تصفیه مالیات، تصفیه امور ادرای، حل و تصفیه تمام امورات متعلمین ) آنرا با جوانب ذیربط حل و ریاست مربوطه و وزارت معارف اطمینان ارایه نماید.
 2. وازرت معارف در برابر پرداخت مزد، مسایل حقوقی  تعهدات مالی مؤسسه مکلفیت ندارد و وظیفه مؤسس مؤسسه تعلیمی خصوصی میباشد که کتباً از تمام کارکنان و معلمین مؤسسه تعلیمی خصوصی در مورد رضایت شان اطمینان حاصل و  یک نقل ان را به وزارت ارسال دارند.
 3. در صورتی که مؤسسه بیشتر از یک نفر مؤسس داشته باشد موافقه کتبی مؤسسین مبنی بر انتقال آن الازمی میباشد.
 4. در صورتی انتقال  مؤسسه به محل دیگر شاگردان آن در مؤسسات تعلیمی دولتی و خصوصی نزدیک جذب میگردند مشروط بر اینکه دارای سوابق تعلیمی کامل باشند که ریاست معارف در زمینه اجراآت و یک نقل آن را به وزارت ارسال دارند.
 5. در مورد جرایم جنایی و عدم مسئولیت قضایی، مالی و ادرای در مورد تحت تعقیب مؤسس و مدیر مسئول مؤسسه از تمام مراجع ذیربط طالب معلومات شده و اطمینان حاصل فرمایند.
 6. ارسال اصل جواز معارف به وزارت معارف (ضم دوسیه نمائید).
 7. گزارش هئیت مبنی بر عدم موجودیت کدام مشکل در انتقال مؤسسه تعلیمی متذکره.

 

چطور میتوانیم جواز موسسه تعلیمی خویشرا بفروش برسانیم ؟

 1. ا رائه سند خرید و فروش مؤسسه فی مابین فروشنده و خریدار و تکمیل فورم واگذاری امتیاز مؤسسات تعلیمی خصوصی
 2. تضمين بانكي مطابق به عوايد سالانه مؤسسه براي سال 1398 بنام مؤسس جدید مؤسسه و انتقال تضمین قبلی به مؤسس جدید در بانک ملی افغان.
 3. ترتيب پلان منظم مالي وتشكيلاتی  مؤسسه براي سال 1398 .
 4. اطمینان از پرداخت ماليات سالهای که مؤسسه فعالیت نموده ازمربوطات وزارت مالیه طی مکتوب رسمی ،ارایه اظهار نامه های مالیاتی.
 5. تکمیل وارائه گزارش و راپورمفصل ازتفتیش مالی سال های که مؤسسه فعالیت  نموده است.
 6. ترتیب وخانه پری اساسنامه جدید برای مؤسسه تعلیمی خصوصی.
 7. ارزیابی همه جانبه مؤسسه توسطه هیئات نظارت وارائه گزارش درباره واگذاری امتیازموسسه ازطرف جانبین وچگونگی وضعیت فعلی وفعالیت گذشته مؤسسه  و در مورد پرداخت معاشات و تصفیه حسابدهی به شاگردان و کارکنان مؤسسه تعلیمی خصوصی.
 8. ترتیب جدول مکمل کارکنان و استادان موجود درمؤسسه تعلیمی خصوصی و ارایه رضایت آنان در مورد پرداخت حسابدهی های مؤسسه تعلیمی.
 9. بیمه نمودن مؤسسه تعلیمی مذکور از طریق ریاست عمومی امور بیمه های وزارت مالیه.
 10. افتتاح آدرس پستی بوزارت محترم مخابرات به اسم مؤسس جدید و یا به اسم مؤسسه تعلیمی خصوصی.
 11. اخذ جواز سرمایه گذاری یا (تشبث )  به اسم موسس جدید از وزارت محترم صنعت و تجارت.
 12. ترتیب فورم مؤسس جدید و استعلام از مسئولیت و عدم مسئولیت از مراجع عدلی،قضایی و جنایی.

 

چطور میتوانیم مکتب خصوصی خویش را لغو نماییم ؟

 • در صورتی که مؤسس نتواند بنابر عذر مؤجه به فعالیت های تعلیمی و تربیتی مؤسسه مربوط ادامه دهد مکلف است، سه ماه قبل از توقف فعالیت به وزارت معارف، معلمان،استادان ،مدرسان، شاگردان و اولیای آنها اطلاع داده و بعد از توقف فعالیت یا انحلال ، کلیه اسناد اداری و تعلیمی مؤسسه را به ریاست معارف ولایت مربوط و یک نقل از آن را به وزارت معارف ارسال دارد.
 • مؤسس مکلف است، قبل از توقف یا انحلال مؤسسه کلیه امور مالی و حقوقی از قبیل (تصفیه معاشات، تصفیه مالیات، تصفیه امور ادرای، حل و تصفیه تمام امورات متعلمین ) آنرا با جوانب ذیربط حل و ریاست مربوطه و وزارت معارف اطمینان ارایه نماید.
 • وازرت معارف در برابر پرداخت مزد، مسایل حقوقی  تعهدات مالی مؤسسه مکلفیت ندارد و وظیفه مؤسس مؤسسه تعلیمی خصوصی میباشد که کتباً از تمام کارکنان و معلمین مؤسسه تعلیمی خصوصی در مورد رضایت شان اطمینان حاصل و  یک نقل ان را به وزارت ارسال دارند.
 • هرگاه مؤسس در صورت انحلال مؤسسه مکلفیت های مندرج فقره های 1 و 2 این ماده را رعایت ننماید تضمین بانکی به منظور ادامه تعلیم شاگردان به مصرف میرسد.
 • تضمین بانکی در صورت رعایت فقره های 1 و 2 این ماده به مؤسس اعاده میگردد.
 • در صورتی که مؤسسه بیشتر از یک نفر مؤسس داشته باشد موافقه کتبی مؤسسین الازمی میباشد.
 • در صورتی انحلال مؤسسه شاگردان آن در مؤسسات تعلیمی دولتی و خصوصی نزدیک جذب میگردند مشروط بر اینکه دارای سوابق تعلیمی کامل باشند که ریاست معارف در زمینه اجراآت و یک نقل آن را به وزارت ارسال دارند.
 • در صورت انحلال مؤسسه تعلیمی غیر انتفاعی تمام دارایی منقول و غیر منقول به وزارت معارف تعلق میگیرد. 
 • در مورد جرایم جنایی و عدم مسئولیت قضایی، مالی و ادرای در مورد تحت تعقیب مؤسس و مدیر مسئول مؤسسه از تمام مراجع ذیربط طالب معلومات شده و اطمینان حاصل فرمایند.
 • ارسال مکتوب به وزارت محترم تجارت و صنایع (آمریت تجارت)و وزارت مالیه (مستوفیت) مربوطه مبنی بر موافقه ادارات مربوطه در مورد لغو مؤسسه تعلیمی خصوصی متذکره.
 • ارسال اصل جواز معارف، و سرمایه گذاری به وزارت معارف.