لیست شماره های تماس

# نوم ریاست بریښنالیک د اړیکې شمېره
  تورپکی مومند معینیت تعلیمات عمومی toorwm@yahoo.com 0752104996/0799357234
  خواجه محمد صادق  معینیت مالی و اداری mohammd.sadiq.yaser@gmail.com 0798078062
1 محمد سلیم کریمی  مسئول ویب سایت - IT ریاست  Saleemkarimi2012@gmail.com 0785123600
2 ریاست عمومی انکشاف تعلیمی  معینیت  نصاب curriculum@moe.gov.af 0729819071/0729819080
3 عبدالحارث  ریاست مالی و حسابداری lalli.haris@gmail.com 0782029689
4 حامد ریاست احصائیي hamid.ghani2013@gmail.com 0770656660
5 شریف وهاج ریاست خدمات sharif.wahaj@gmial.com 0729065271/0773147850
6        
7        
8