منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ - ۱۱:۹
Background image

مدیر عمومی ورکشاپ شیشه و پلاستک

وزارت/اداره      :وزارت معارف

بخش                 : ریاست عمومی مرکز ساینس

بست                 : 4

 تعداد                : 2

 موقعیت            : کابل

 گزارش دهی به  : به امریت تهیه مواد ممد درسی

گزارشگیری از  : کارمندان تحت اثر

..............................................................................................................................

هدف(خلاصه) وظایف: نظارت از تهیه، . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ - ۱۰:۵۴
Background image

مدیر عمومی ورکشاپ فلزکاری

 وزارت/اداره      : وزارت معارف 

بخش                 : معینیت تدریسی

بست              : 4

 تعداد                : 1

 موقعیت            :  شهر کابل

 گزارش دهی به  : آمر تهیه مواد . . .

Openنمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ - ۱۱:۹
Background image

مدیر عمومی ورکشاپ شیشه و پلاستک

وزارت/اداره      :وزارت معارف

بخش                 : ریاست عمومی مرکز ساینس

بست                 : 4

 تعداد                : 2

 موقعیت            : کابل

 گزارش دهی به  : به امریت . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ - ۱۰:۵۴
Background image

مدیر عمومی ورکشاپ فلزکاری

 وزارت/اداره      : وزارت معارف 

بخش                 : معینیت تدریسی

بست              : 4

 تعداد                : 1

 موقعیت            :  شهر کابل

 گزارش دهی به  : آمر تهیه مواد . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ - ۱۰:۴۵
Background image

آمریت نظارت و گزارش دهی

تاریخ ختم اعلان: 22/10/1397

وزارت /اداره      : وزارت معارف

بخش                : ریاست ارزیابی ونظارت تعلیمی- ریاست عمومی پلان

بست                 : ۳

تعداد بست         : ۱

موقعیت  . . .