رهنمودها

شماره عنوان فایل
۱ رهنمود تحویل دهی اجناس استهلاکی وزارت معارف دانلود
۲ رهنمود خود آموزی برای متعلمین تعلیمات عمومی  دانلود
۳ رهنمود تطبیقی برنامه‌های بدیل سواد آموزی در حالت اضطرار  دانلود
۴ رهنمود  نظارت  پروسه های طرح بدیل تعلیمی  دانلود
۵ رهنمود آموزش طرح بدیل خدمات تعلیمی در تجمعات کوچک  دانلود
۶ رهنمود برای مؤسسات تطبیق کننده برای پروژه های تعلیمی  دانلود
۷ طرح بدیل خدمات تعلیمی  دانلود
۸ رهنمود تدریس و ارزیابی سوادآموزی خانوادگی در حالات اضطرار  دانلود
۹ رهنمود ارتقای ظرفیت و ارزیابی معلمان، مدیران و آمران سوادآموزی در حالات اضطرار دانلود
۱۰ رهنمای نظارت تعلیمی دانلود
۱۱ رهنمود  استفاده از فورم مشاهده دانلود
۱۲ رهنمود بازگشائی مکاتب دولتی دانلود
۱۳ رهنمود اجرای معاشات، اضافه کاری و حق الزحمه  دانلود