واحد جندر

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۸ - ۱۳:۱

گزارش تدویر ورکشاپ منع خشونت علیه زنان

آمریت واحد جندر وزارت معارف به ادامه برنامه هایش این بار برنامه ای را پیرامون کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان برگزار نمود. دکتور محمد میرویس بلخی وزیر معارف کشور یکی از مهم‌ترین عامل خشونت علیه زنان و افزایش این آمار در جامعه را سکوت توصیف کرد و به نهادینه سازی فرهنگ برابری در مکاتب و مراکز آموزشی تاکید ورزید.

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۰:۰

گزارش برنامه پلان تطبیقی پالیسی منع آزار واذیت درمعارف

برنامه پلان تطبیقی (پالیسی منع آزار واذیت در معارف) از طرف آمریت واحد جندر به همکاری دفتر فعالیت ارتقای ظرفیت به هدف نهایی سازی پلان تطبیقی پالیسی متذکره با اشتراک تیم تخنیکی از ریاست ها ومعینیت های ذیربط برای دو روز در هوتل پارک ستارتدویر یافت.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۱۷ - ۱۴:۱۲

معرفــی آمریت واحد جـــــــــندر

واحدهای جندر در ادارات دولتی جمهوری اسلامی افغانستان به اساس تعهد دولت در راستای تساوی اجتماعی حقوق زن و مرد، پالیسی، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، اهداف انکشاف هزاره سوم، پلان کاری ملی برای زنان افغانستان و سایر اسناد ایجاد شده است.