گالری رسانه

اخبار مختصر و دقیق وزارت معارف

سخنرانی معین تعلیم و تربیه در ورکشاپ روئسای مرکزی و ولایتی وزارت معارف

معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف در ورکشاپ روئسای مرکزی و ولایتی آن وزارت

سخنرانی معین منابع و اداره به ورکشاپ روئسای مرکزی و ولایتی وزارت معارف

وزیر تحصیلات عالی به ورکشاپ روئسای مرکزی و ولایتی وزارت معارف

سیمینار «هماهنگی بهتر امور و شریک نمودن تجارب» روئسای مرکزی و ولایت وزارت معارف

سخنرانی وزیر صاحب معارف در محفل ورکشاپ روئسای مرکزی و ولایتی وزارت معارف

وزارت معارف در هفته گذشته

دست آورد های یک هفته وزارت معارف

مراسم فراغت ۱۲۰ نفر از دارالعلوم امام ابوحنیفه (رض)

وزارت معارف در هفته سی ام

گزارش مختصر از ناحیه دوازدهم شهر کابل

به اثر تلاش های ریاست معارف ولایت جوزجان کار ساخت یک مکتب را آغاز شد

وزارت معارف در هفته گذشته هفته( بیست و نهم)

رئیس دفتر سیاسی ا.ا. با سرپرست وزارت معارف دیدار نمود

سخنرانی رئیس نتایج و شهادتنامه در جلسه افتتاح سیستم الکترونیک ساختن اسناد رسمی آن ریاست

Pagination