پلان ها

شماره عنوان فایل
۱ پلان عملیاتی ملی سال ۱۴۰۱ وزارت معارف  دانلود
۲ پلان های عملیاتی به سطح ملی سال ۱۴۰۰  دانلود
۳ پلان استراتژیک سوم ملی معارف  دانلود
۴ اهداف انکشاف پایدار افغانستان (2015-2030)  دانلود
۵ پلان عملیاتی ملی سال ۱۳۹۹  دانلود
۶ پلان عملیاتی ولایتی سال ۱۳۹۹  دانلود
۷ پلان عملیاتی ملی یونیسف برای سال ۲۰۲۰   دانلود
۸ پلان عملیاتی ولایتی یونیسف برای سال ۲۰۲۰   دانلود
۹ پلان عملیاتی منع ازار و اذیت وزارت معارف سال ۱۳۹۹  دانلود
۱۰ پلان عملی جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت و حمایت از اطفال  دانلود
۱۱ ۱- مسوده پلان عمل تعهدات در قبال تطبیق اهداف حکومتداری باز  دانلود
۱۲ ۲- مسوده پلان عمل تعهدات در قبال تطبیق اهداف حکومتداری باز  دانلود
۱۳ ۳- مسوده پلان عمل تعهدات در قبال تطبیق اهداف حکومتداری باز  دانلود