پلان ها

شماره عنوان فایل
۱ پلان استراتژیک سوم ملی معارف  دانلود
۲ اهداف انکشاف پایدار افغانستان (2015-2030)  دانلود
۳ پلان عملیاتی ملی سال ۱۳۹۹  دانلود
۴ پلان عملیاتی ولایتی سال ۱۳۹۹  دانلود
۵ پلان عملیاتی ملی یونیسف برای سال ۲۰۲۰   دانلود
۶ پلان عملیاتی ولایتی یونیسف برای سال ۲۰۲۰   دانلود
۷ پلان عملیاتی منع ازار و اذیت وزارت معارف سال ۱۳۹۹  دانلود
۸ پلان عملی جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت و حمایت از اطفال  دانلود
۹ ۱- مسوده پلان عمل تعهدات در قبال تطبیق اهداف حکومتداری باز  دانلود
۱۰ ۲- مسوده پلان عمل تعهدات در قبال تطبیق اهداف حکومتداری باز  دانلود
۱۱ ۳- مسوده پلان عمل تعهدات در قبال تطبیق اهداف حکومتداری باز  دانلود