کتب رهنمای معلم

مواد آموزشی تربیه معلم

شماره عنوان نوع کتاب دانلود
۱ مواد آموزشی برای مطالعه معلمان و سرمعلمان    دانلود
۲ مواد آموزشی برای مطالعه مدیران مکاتب   دانلود
۳ مواد حمایوی کتاب از صنف اول الی صنف سوم -  انست دوم انست دوم دانلود
۴ مواد آموزشی علوم دینی، تاریخ، جغرافیه و مهارت های عالی لسان برای معلمان صنف ۷ الی ۸ - انست سوم انست سوم دانلود
۵ مواد آموزشی ریاضی صنوف ۱۰ الی ۱۲ - انست سوم انست سوم دانلود
۶ مواد آموزشی ساینس برای معلمان - انست سوم انست سوم دانلود
۷ تدریس شاگردان در صنوف اول الی ششم - انست ۴ انست چهارم دانلود
۸ مهارت‌های پداکوژی عالی - انست ۵ انست پنجم دانلود
۹ کتاب منابع ارزیابی خودی و تدریس تفکری برای معلمان  - انست ۶ انست ششم دانلود
       
۱ نصاب تعلیمی  آموزش تیم اداری مکتب SMT1 دانلود
۲ تقویت سیستم های حمایوی تعلیم و تربیه برای معلمان SMT2 دانلود
۳ کتاب راهنمای سمینار مدیران و آمران مکاتب SMT3 دانلود
۴ اداره و رهبری برای اداره چیان مکاتب SMT4 دانلود
۵ رهنمای تریننگ اداره و رهبری برای اداره چیان مکاتب SMT6 دانلود

ویب سایت ریاست عمومی مرکز ساینس و تکنالوژی تعلیمی

 

صنف اول صنف دوهم صنف سوم صنف چهارم صنف پنجم صنف ششم
علوم دینی علوم دینی ریاضی علوم دینی ج پشتو علوم دینی ح
دری مهارت ها دری ساینس دری علوم دینی ج
ریاضی تربیت بدنی علوم دینی ح انگلیسی انگلیسی انگلیسی
مهارت ها ریاضی علوم دینی ج پشتو اجتماعیات ریاضی
قران کریم علوم دینی ج تربیت بدنی اجتماعیات علوم دینی ح پشتو
علوم دینی ج قران کریم مهارت ها ریاضی ریاضی قرآن کریم
    قرآن کریم دری ساینس ساینس
      علوم دینی ح علوم دینی ج دری
      قرآن کریم قرآن کریم اجتماعیات

 

صنف هفتم صنف هشتم صنف نهم صنف دهم صنف یازدهم صنف دوازدهم
عربی ریاضی ریاضی تفسیر تفسير شريف علوم دینی
م. مدنی عربی عربی بيولوژي بيولوژي جعفری
حرفه بیالوژی تربیت بدنی كيميا كيميا پشتو
لسان دری پشتو بیالوژی م. مدنی معلومات مدني  دری
بیالوژی جغرافیه پشتو فزيك تربیت بدنی تاریخ
پشتو م. مدنی جغرافیه دري دري جغرافیه
جغرافیه علوم دینی م. مدنی جغرافيه جغرافيه ریاضی
 ح علوم دینی جعفری علوم دینی تربیت بدنی تعليمات اسلامي بیالوژی
جعفری تاریخ جعفری تعليمات اسلامي جعفری فزیک
ریاضی لسان دری تاریخ جعفری تاريخ کیمیا
تربیت بدنی تربیت بدنی کیمیا تاريخ رياضي تفسیر
تاریخ حرفه لسان دری رياضي پشتو تربیت بدنی
فزیک فزیک حرفه پشتو فزيك م. مدنی
کیمیا کیمیا فزیک کمپیوتر کمپیوتر  کمپیوتر