دښوونکی لاررښود کتابونه

شمېره سرلېک ډانلوډ
۱ د ښوونکو او سرښوونکو لپاره د مطالعې مواد ډانلوډ
۲ د ښوونځيو د مديرانو لپاره د مطالعې مواد ډانلوډ

 

ویب سایت ریاست عمومی مرکز ساینس و تکنالوژی تعلیمی

لومړۍ ټولګی دویم ټولګی دریم ټولګی څلورم ټولګی
دینی علوم دینی علوم ریاضی ریاضی
پشتو مهارتونه پشتو ساینس
ریاضی پشتو دینی علوم ح انگلیسی
مهارتونه ریاضی تربیت بدنی پشتو
قرآن کریم قرآن کریم مهارتونه قرآن کریم 
  بدنی روزنه قرآن کریم دینی علوم ح
      دری
      ټولنیز لوست

 

پنځم ټولګی شپږم ټولګی اووم ټولګی اتم ټولګی
پشتو دینی علوم ح عربی ریاضی
دری ټولنیز لوست م. مدنی عربی
انگلیسی انگلیسی حرفه بیالوژی
اجتماعیات ریاضی دری پشتو
دینی علوم ح پشتو بیالوژی جغرافیه
ریاضی تربیت بدنی پشتو م. مدنی
ساینس ساینس جغرافیه دری
ټولنیز لوست دری دینی علوم دینی علوم
    انگلیسی انگلیسی
    ریاضی تاریخ
    بدنې روزنه بدنې روزنه
    تاریخ کیمیا
    فزیک حرفه
    کیمیا فزیک

 

نهم ټولګی لسم ټولګی یوولسم ټولګی دوولسم ټولګی
ریاضی انگلسي انگلسي دینی علوم
عربی بيولوژي بيولوژي تفسیر
انگلیسی كيميا كيميا پشتو
بیالوژی تربیت بدنی تربیت بدنی انگلیسی
پشتو م. مدنی مدني معلومات تاریخ
جغرافیه دري دري جغرافیه
م. مدنی جغرافيه جغرافيه ریاضی
دینی علوم فزيك اسلامی تعلیمات دری
دری اسلامی تعلیمات تفسير شريف بیالوژی
تاریخ تفسیر تاريخ کیمیا
تربیت بدنی تاريخ رياضي فزیک
کیمیا رياضي پشتو تربیت بدنی
حرفه پشتو فزيك مدنی معلومات
فزیک کمپیوټر