مقررې

شمیره سرلېک فایل
۱ د پوهنې د درسي کتابونو د چاپ د جواز مقرره  ډانلوډ
۲ د کوچيانو د تعليم مقرره  ډانلوډ