د نصاب کتابونه

لومړۍ ټولګی دویم ټولګی دریم ټولګی څلورم ټولګی
دینی علوم دینی علوم  حسن خط رسامی هنر
پښتو قرآن کریم پشتو ساینس
ریاضی پښتو دینی علوم انگلیسی
مهارتونه ریاضی قرآن کریم پښتو
رسامی هنر رسامی هنر رسامی هنر ټولنیز
حسن خط مهارتونه مهارتونه حسن خط
قرآن کریم حسن خط ریاضی دری
      دینی علوم 
      قرآن کریم
      ریاضی

 

پنځم ټولګی شپږم ټولګی اووم ټولګی اتم ټولګی
پښتو دینی علوم  عربی ریاضی
دری قرآن کریم م. مدنی عربی
انگلیسی انگلیسی حرفه بیالوژی
ټولنیز ریاضی رسامی هنر پښتو
دینی علوم  پشتو بیالوژی جغرافیه
قرأن کریم رسامی هنر پشتو م. مدنی
ساینس ساینس جغرافیه دری
ریاضی دری دینی علوم دینی علوم
رسامی هنر ټولنیز انگلیسی انگلیسی
حسن خط حسن خط ریاضی تاریخ
    تجوید رسامی هنر
    تاریخ تجوید
    فزیک حرفه
    کیمیا فزیک
   

دری

هیواد پالنه

کیمیا

هیواد پالنه

 

نهم ټولګی لسم ټولګی یوولسم ټولګی دوولسم ټولګی
ریاضی انگلسي انگلسي دینی علوم
عربی بيولوژي بيولوژي تفسیر
انگلیسی كيميا كيميا پښتو
بیالوژی كمپيوتر كمپيوتر انگلیسی
پشتو فرهنگ فرهنگ تاریخ
جغرافیه دري دري جغرافیه
مدنی زدکړي جغرافيه جغرافيه ریاضی
دینی علوم جيولوژي اسلامی تعلیمات دری
دری اسلامی تعلیمات تفسير شريف بیالوژی
تاریخ تفسیر تاريخ کیمیا
رسامی هنر تاريخ رياضي فزیک
تجوید رياضي پښتو مدنی زدکړي
حرفه پشتو فزيك فرهنګ
فزیک فزيك مدنی زدکړي کمپیوتر

کیمیا

هیوا د پالنه

مدنی زده کړي    

 

د تعلیمي نصاب نوي کتابونه د لمړي ټولګي څخه تر دریم ټولګي پوری

لومړۍ ټولګی دویم ټولګی دریم ټولګی
پښتو پښتو پښتو
مشق او تمرین مشق او تمرین مشق او تمرین
د ښوونکي لارښود د ښوونکي لارښود د ښوونکي لارښود
د زده کوونکو ارزونې د زده کوونکو ارزونې د زده کوونکو ارزونې