مقالات

عنوان تاریخ دانلود
د ډله ييز بحث مېتود عقرب ۱۳۹۹   دانلود
کرونا، چالشها و طرح بدیل خدمات آموزشی در کشور عقرب ۱۳۹۹   دانلود
روابط خانواده گي و اثرات آن بالاي روح و روان کودکان عقرب ۱۳۹۹   دانلود
شیوه های نوین مطالعه  عقرب ۱۳۹۹   دانلود
روش تدریس تسلط آموزی و نقش آن در یادگیری بهتر عقرب ۱۳۹۹   دانلود