مقالات

عنوان تاریخ دانلود
مکتب ایدئالیسم و  نقش آن در پروسۀ تعلیم و تربیت سرطان ۱۴۰۰ دانلود
ښوونه او روزنه د ټولنيز بنسټ په توګه سرطان  ۱۴۰۰ دانلود
روشها و فنون تدریس سرطان  ۱۴۰۰ دانلود
دپښتو ادب  په نظمونو او شعرونو کې قافيه سرطان  ۱۴۰۰ دانلود
بررسی میزان اهمیت وضروت تدریس مضامین علوم تربیتی در روند آموزش سرطان   ۱۴۰۰ دانلود
د ښوونې او روزنې د نظام په هکله کلي مفهوم او هدفونه یې  جوزا ۱۴۰۰ دانلود
تاثیر سیاست آموزش در توسعهٔ اقتصاد کشور جوزا ۱۴۰۰ دانلود
د ټولګی د اداری (مدیریت) کولو اغېزمن لاملونه  جوزار ۱۴۰۰ دانلود
رابط تاریخی با علوم دیگر جوزا ۱۴۰۰ دانلود
ماشوم څه شي زر زده کوي جوزا ۱۴۰۰ دانلود
په نوي نصاب کې غږ پوهنه ثور  ۱۴۰۰ دانلود
نظری برفعالیت های موسسات تعلیمی خصوصی ثور  ۱۴۰۰ دانلود
د ماشوم وهل ټکول  ولې د منلو وړ ندي ثور  ۱۴۰۰ دانلود
طرح انکشاف و توسعه  حمل ۱۴۰۰ دانلود
تیوری او عمل  حمل ۱۴۰۰ دانلود
مهارت های آموزگاران در حوزه معارف حمل ۱۴۰۰ دانلود
ماشوم د نيوکې پر وړاندې ناسم غبرګون ښيي ـ څه ور زده کړل شي؟  حمل ۱۴۰۰ دانلود
په درس باندې د ماشومانو د نه تمرکز پنځه لاملونه حوت ۱۳۹۹ دانلود
طراحی کتاب حوت ۱۳۹۹ دانلود
غوږ نیول او خبرې کول حوت ۱۳۹۹ دانلود
ارتباط و تدریس موثر حوت ۱۳۹۹ دانلود
ماشوم کله په خبرو باندی پیل کوي دلو  ۱۳۹۹  دانلود
مقاله آموزش بزرگسالان دلو  ۱۳۹۹  دانلود
په نوي نصاب کې غږپوهنه  دلو  ۱۳۹۹  دانلود
مقاله درمورد تربیت فرزندان دلو  ۱۳۹۹  دانلود
اهمیت برنامه های اگاهی عامه درنظام معارف جدی ۱۳۹۹  دانلود
ویژه گی های حمایت و نظارت آموزش بزرگسالان جدی ۱۳۹۹  دانلود
ښوونیزه څارنه او ارزونه

قوس، جدی ، دلو و حوت ۱۳۹۹ 

حمل ۱۴۰۰

 

ثور  ۱۴۰۰

۱دانلود   ۲دانلود 

۳دانلود 

۴دانلود 

۵ دانلود

 

۶ دانلود

نقش و اهمیت مدیریت منابع انسانی در اثربخشی سازمان  جدی ۱۳۹۹ دانلود
نوی نصاب جدی ۱۳۹۹  دانلود
د ډله ييز بحث مېتود قوس ۱۳۹۹   دانلود
کرونا، چالشها و طرح بدیل خدمات آموزشی در کشور قوس ۱۳۹۹   دانلود
روابط خانواده گي و اثرات آن بالاي روح و روان کودکان قوس ۱۳۹۹   دانلود
شیوه های نوین مطالعه  قوس ۱۳۹۹   دانلود
روش تدریس تسلط آموزی و نقش آن در یادگیری بهتر قوس ۱۳۹۹     دانلود