مقالات

عنوان تاریخ دانلود
اهمیت برنامه های اگاهی عامه درنظام معارف قوس  ۱۳۹۹  دانلود
ویژه گی های حمایت و نظارت آموزش بزرگسالان قوس  ۱۳۹۹  دانلود
ښوونیزه څارنه او ارزونه قوس  ۱۳۹۹  ۱دانلود   ۲دانلود 
نقش و اهمیت مدیریت منابع انسانی در اثربخشی سازمان  قوس  ۱۳۹۹ دانلود
نوی نصاب قوس  ۱۳۹۹  دانلود
د ډله ييز بحث مېتود عقرب ۱۳۹۹   دانلود
کرونا، چالشها و طرح بدیل خدمات آموزشی در کشور عقرب ۱۳۹۹   دانلود
روابط خانواده گي و اثرات آن بالاي روح و روان کودکان عقرب ۱۳۹۹   دانلود
شیوه های نوین مطالعه  عقرب ۱۳۹۹   دانلود
روش تدریس تسلط آموزی و نقش آن در یادگیری بهتر عقرب ۱۳۹۹   دانلود