تقاضای اطلاعات

در سال ۱۳۹۹ به تعداد (۵۰)  درخواست اطلاعات صورت گرفته که از جمله (۲) درخواست رد گردیده و به تعداد (۴۸) درخواستی رسیدگی صورت کرفته:

مسوول اطلاع رسانی در وزارت معارف: عبدالقاهر سنگر

شماره‌های تماس 0202104694 - 0796666016
ایمیل آدرس publication@moe.gov.af / qaher.sepah@yahoo.com
   
فورم درخواستی اطلاعات   دانلود  
فورم درج شکایت   دانلود  
قانون دسترسی به اطلاعات   دانلود  

 

 

کمیته دسترسی به اطلاعات

مسوولین اطلاع رسانی ولایات