تقاضای اطلاعات

  در شش ماه نخست سال مالی ۱۴۰۰ به تعداد (۳۲) تقاضای اطلاعات از مرجع مسوول اطلاع رسانی درخواست شده است که از این جمله به تعداد ۲۳ درخواست رسیدگی صورت گرفته است:

 

در سال ۱۳۹۹ به تعداد (۵۰)  درخواست اطلاعات صورت گرفته که از جمله (۲) درخواست رد گردیده و به تعداد (۴۸) درخواستی رسیدگی صورت کرفته:

مسوول اطلاع رسانی در وزارت معارف: عبدالقاهر سنگر

شماره‌های تماس 0202104694 - 0796666016
شماره وتساپ 93771133116+
ایمیل آدرس publication@moe.gov.af / qaher.sepah@yahoo.com
   
فورم درخواستی اطلاعات   دانلود  
فورم درج شکایت   دانلود  
قانون دسترسی به اطلاعات   دانلود  

 

 

کمیته دسترسی به اطلاعات

مسوولین اطلاع رسانی ولایات