د اطلاعاتو غوښتنه

د هېواد د اساسي قانون د پنځوسمې مادې د دریمې فقرې پر بنسټ د دولتي ادارو معلوماتو ته د افغانستان د اتباعو د لاسرسۍ حق د قانون د حمکونو په محدوده کې په پام کې نیول شوی دی.

ایمیل آدرس

شماره تماس

وظیفه

اسم

شماره

Zabi.fetrat@moe.gov.af

0729818901
0778585858

د پوهنې د مقام سرپرست رییس د کمېټي د رییس په توګه

ډاکتر ذبیح الله فطرت

1

Ab_arian@hotmail.com

0729818972

د پلان او ارزوني عمومي رییس د کمېټی د غړی په توګه

عبدالواسیع آین

2

a.wahidyar@gmail.com

0729819151

د عمومي زده کړو رییس د کمېټي د غړی په توګه

عطاءالله واحد یار

3

Khalidarshad2@gmail.com

0729819144

د پراختیایی سرچېنو عمومي رییس د کمېټي د غړي په توګه

محمد خالد ارشد

4

O.parwani@moe.gov.af

0729819028

د اړېکو او عامه پوهاوي سرپرست رییس د کمېټي د غړي په توګه

عمر احمد پروانی

5

Nooria.nazhat@moe.gov.af

0729819211

د پوهنې وزارت ویانده د کمېټي منشي په توګه

نوریه نزهت

6

a.salam.abid@gmail.com

0729819322

د عمومي زده کړو د برنامو رییس د کمېټي د غړي په توګه

مولوی عبدالسلام عابد

7

Allahbaz.jam2019@gmail.com

0729819116

د سواد زده کړو د برنامو رییس د کمېټي د غړي په توګه 

الله باز جم

8

Najibullah.wahdi@gmail.com

0729818932

د مالي او حسابداری رییس د کمېټي د غړي په توګه

نجیب الله واحدی

9

m.imammi@moe.gov.af

0729818979

د تدارکاتو رییس د کمېټي د غړي په توګه

محمدطاهر امامی

10

..........................................................................................................................................

پوهنې وزارت کې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسوول: عبدالقاهر سنگر

د اړیکې شمیرې 0202104694 - 0796666016
بریښنالیک qaher.sepah@yahoo.com

..........................................................................................................................................

 

اطلاعاتو ته د لاسرسۍ فورمه:   ډانلوډ  

اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون:   ډانلوډ