لوایح

شماره عنوان فایل
۱ لايحه درجه بندی شاگردان   دانلود
۲ لایحه صندوق معلم   دانلود
۳ لایحه کورس های تعلیمی خصوصی   دانلود
۴ لایحه نامگزاری موسسات تعلیمی معارف   دانلود
۵ لايحۀ ارزيابی اسناد تعليمی و تثبيت سويۀ علمی علمای دينی   دانلود
۶ لایحهً نظارت تعلیمی تعلیمات عمومی   دانلود

 

مجموعه ۳۸ لوايح و طرزالعمل های وزارت معارف:                             دانلود