لایحې

شمېره سرلېک فایل
۱ د دیني علماوو د زده کړې د سندونو د ارزونې او سویې د تثبیت لایحه ډانلوډ
۲ د ښوونیزې مؤسسې د شوری لایحه ډانلوډ
۳ د ښوونځي د شورا لایحه   ډانلوډ
۴ د زده کوونکو د درجه بندۍ لایحه   ډانلوډ
۵ د ښوونکي د صندوق د پور لایحه   ډانلوډ
۶ د خصوصي ښوونیزو کورسونو لایحه   ډانلوډ
۷ د پوهنې د ښوونیزو موسسو د نومولو لایحه   ډانلوډ
۸ د دیني علماوو د زده کړې د سندونو د ارزونې او د عملي سویې د ثبت لایحه   ډانلوډ
۹ لایحهً نظارت تعلیمی تعلیمات عمومی   ډانلوډ

 

د پوهنې وزارت د ۳۸ لایحو او کړنلارو ټولګه:                                       ډانلوډ