لایحې

شمېره سرلېک فایل
۱ د تدریسي حق الزحمې لاېحه ډانلوډ
۲ د نجونو او هلکانو د ښوونیزو مؤسسو د تفکیک لایحه ډانلوډ
۳ د پوهنې د ښوونیزو مؤسسو د نومولو لایحه ډانلوډ
۴ د دیني علماوو د زده کړې د سندونو د ارزونې او سویې د تثبیت لایحه ډانلوډ
۵ د ښوونیزې مؤسسې د شوری لایحه ډانلوډ
۶ د ښوونځي د شورا لایحه   ډانلوډ
۷ د زده کوونکو د درجه بندۍ لایحه   ډانلوډ
۸ د ښوونکي د صندوق د پور لایحه   ډانلوډ
۹ د خصوصي ښوونیزو کورسونو لایحه   ډانلوډ
۱۰ د پوهنې د ښوونیزو موسسو د نومولو لایحه   ډانلوډ
۱۱ د دیني علماوو د زده کړې د سندونو د ارزونې او د عملي سویې د ثبت لایحه   ډانلوډ
۱۲ لایحهً نظارت تعلیمی تعلیمات عمومی   ډانلوډ

 

د پوهنې وزارت د ۳۸ لایحو او کړنلارو ټولګه:                                       ډانلوډ