لایحې

شمېره سرلېک فایل
۱ د ښوونځي د شورا لایحه   ډانلوډ
۲ د زده کوونکو د درجه بندۍ لایحه   ډانلوډ
۳ د ښوونکي د صندوق د پور لایحه   ډانلوډ
۴ د خصوصي ښوونیزو کورسونو لایحه   ډانلوډ
۵ د پوهنې د ښوونیزو موسسو د نومولو لایحه   ډانلوډ
۶ د دیني علماوو د زده کړې د سندونو د ارزونې او د عملي سویې د ثبت لایحه   ډانلوډ
۷ لایحهً نظارت تعلیمی تعلیمات عمومی   ډانلوډ

 

د پوهنې وزارت د ۳۸ لایحو او کړنلارو ټولګه:                                       ډانلوډ