عرایض

وزارت معارف بخاطر مدیریت بهتر مراجعین محترم و سرعت بخشیدن در پروسه عرایض، فورم های معیاری عرایض را انکشاف داده است. مراجعین محترم میتوانند بخاطر عرایض شان از این فورمه ها استفاده نمایند. همچنان برای خانه پری و پروسس عرایض رهنمود ساخته شده که از طریق همین صفحه با مراجعین محترم شریک میگردد. تمام مراجعین میتوانند از این فورم ها استفاده نمایند.

رهنمود:

شماره عنوان فایل 
۱ طرزالعمل اجرای عرایض  دانلود

فورم‌ها:

شماره عنوان فایل Word فایل PDF
۱ فورم ثتب نامه برای ارزیابی / گرفتن اسناد   دانلود
۲ فورمه درخواست تقرر رسمی، باالمقطع و کارمند انکشافی  دانلود  دانلود
۳ فورمه درخواست تبدیلي از وظیفه  دانلود  دانلود
۴ فورمه درخواست تبدیلي خدمتی  دانلود  دانلود
۵ فورمه درخواست سه پارچه  دانلود  دانلود
۶ فورمه درخواست شهادتنامه  دانلود  دانلود
۷ فورمه درخواست اصلاح نام  دانلود  دانلود
۸ فورمه درخواست امتحان  دانلود  دانلود
۹ فورمه درخواست تاسیس، ارتقاء، تجدید جواز و تغییر نام مکتب خصوصی  دانلود  دانلود
۱۰ درخواست تاسیس مرکز تعلیمی (کورس)   دانلود  دانلود
۱۱ فورم ارزیابی اسناد تعلیمی خارج مرز  دانلود  دانلود

 

 یادداشت: اینکه فورم های مذکور در فانت (Bahij Badr) ترتیب شده، بناء لطف نموده فانت مذکور را از لینک ذیل بدست بیاورید:

 

 دانلود