طرزالعمل ها

شماره عنوان فایل
۱ طرزالعمل تنظيم شرايط و طرز ارتقای قدم و بست معلمين و استادان وزارت معارف  دانلود
۲ طرزالعم عقد موافقتنامه ها، تفاهمنامه ها و یادداشت های تعلیمی معارف  دانلود
۳ لایحۀ ثبت وصدور جواز مءسسات تعليمي خصوصي  دانلود
۴ طرزالعمل استخدام کارکنان اتشه های معارف  دانلود
۵ طرزالعمل توزیع بورس ها  دانلود
۶ طرزالعمل مکافات وزارت معارف  دانلود
۷ طرزالعمل تثبیت درجه و تعیین اندازهٔ حق الشمول (داخله) و حق الاجرات (فیس) مؤسسات تعلیمی خصوصی  دانلود