طرزالعمل ها

شماره عنوان فایل
۱ طرز العمل مبارزه با حوادث دانلود
۲ طرزالعمل حفظ محیط زیست و حفظ الصحه معاف دانلود
۳ طررالعمل پروسه جمع اوری و نشر گزارشات احصائیوی نهاد های تعلیمی دانلود
۴ طرزالعمل پروسه تصدیق ارقام دانلود
۵ طرزالعمل تنظيم شرايط و طرز ارتقای قدم و بست معلمين و استادان وزارت معارف  دانلود
۶ طرزالعم عقد موافقتنامه ها، تفاهمنامه ها و یادداشت های تعلیمی معارف  دانلود
۷ لایحۀ ثبت وصدور جواز مءسسات تعليمي خصوصي  دانلود
۸ طرزالعمل استخدام کارکنان اتشه های معارف  دانلود
۹ طرزالعمل توزیع بورس ها  دانلود
۱۰ طرزالعمل مکافات وزارت معارف  دانلود
۱۱ طرزالعمل تثبیت درجه و تعیین اندازهٔ حق الشمول (داخله) و حق الاجرات (فیس) مؤسسات تعلیمی خصوصی  دانلود