کړنلارې

شمېره سرلېک فایل
۱ د پوهنې وزارت د ښوونکو او کارکوونکو د بست او قدم د ارتقا کړنلاره  ډانلوډ
۲ د پوهنې د ښوویزو هوکړه لیکونو، تفاهملیکونو او یادښتونو د عقد کړنلاره   ډانلوډ
۳ د خصوصي ښوونیزو موسسو د ثبت او جواز صادرولو کړنلاره   ډانلوډ
۴ د پوهنې د اتشو د کارکونکو د ګمارنې کړنلاره   ډانلوډ
۵ د پوهنې وزارت د کارکوونکو د بورسونو د ویش کړنلاره   ډانلوډ
۶ د پوهنې وزارت د مکافاتو کړنلاره   ډانلوډ
۷ د خصوصي ښوونیزو مؤسسو د درجې د تثبیت او د حق الشمول (داخلې) اوحق الاجرات (فیس) د ټاکلو کړنلاره   ډانلوډ