کړنلارې

شمېره سرلېک فایل
۱ د پوهنې د منسوبینو د داخلي سفرونو کړنلاره ډانلوډ
۲ د پوهنې د تقنیني سندونو او پالیسیو د پرمختیا کړنلاره ډانلوډ
۳ د اسلامي ښوونو معینیت د علمي- څیړنیزو آثارو د لیکلو کړنلاره ډانلوډ
۴ له پېښو سره د مبارزې کړنلاره ډانلوډ
۵ د ژوند د چاپیریال او د پوهنې د روغتیا ساتنی کړنلاره ډانلوډ
۶ د احصائیوی ارقامو د تصدیق کولو کړنلاره دانلود
۷ د پوهنې وزارت د ښوونکو او کارکوونکو د بست او قدم د ارتقا کړنلاره  ډانلوډ
۸ د پوهنې د ښوویزو هوکړه لیکونو، تفاهملیکونو او یادښتونو د عقد کړنلاره   ډانلوډ
۹ د خصوصي ښوونیزو موسسو د ثبت او جواز صادرولو کړنلاره   ډانلوډ
۱۰ د پوهنې د اتشو د کارکونکو د ګمارنې کړنلاره   ډانلوډ
۱۱ د پوهنې وزارت د کارکوونکو د بورسونو د ویش کړنلاره   ډانلوډ
۱۲ د پوهنې وزارت د مکافاتو کړنلاره   ډانلوډ
۱۳ د خصوصي ښوونیزو مؤسسو د درجې د تثبیت او د حق الشمول (داخلې) اوحق الاجرات (فیس) د ټاکلو کړنلاره   ډانلوډ