لوایح

شماره عنوان فایل
۱ لایحه حق الزحمه تدریسی دانلود
۲ لایحه تفکیک مؤسسات تعلیمی اناث و ذکور دانلود
۳ لایحۀ نامگذاری مؤسسات تعلیمی معارف دانلود
۴ لایحه ارزیابی اسناد تعلیمی و تثبیت سویه علمای دینی دانلود
۵ لایحه شورای مؤسسه تعلیمی دانلود
۶ لایحه شورای مکتب   دانلود
۷ لايحه درجه بندی شاگردان   دانلود
۸ لایحه صندوق معلم   دانلود
۹ لایحه کورس های تعلیمی خصوصی   دانلود
۱۰ لایحه نامگزاری موسسات تعلیمی معارف   دانلود
۱۱ لايحۀ ارزيابی اسناد تعليمی و تثبيت سويۀ علمی علمای دينی   دانلود
۱۲ لایحهً نظارت تعلیمی تعلیمات عمومی   دانلود

 

مجموعه ۳۸ لوايح و طرزالعمل های وزارت معارف:                             دانلود