لوایح

شماره عنوان فایل
۱ لایحه ارزیابی اسناد تعلیمی و تثبیت سویه علمای دینی دانلود
۲ لایحه شورای مؤسسه تعلیمی دانلود
۳ لایحه شورای مکتب   دانلود
۴ لايحه درجه بندی شاگردان   دانلود
۵ لایحه صندوق معلم   دانلود
۶ لایحه کورس های تعلیمی خصوصی   دانلود
۷ لایحه نامگزاری موسسات تعلیمی معارف   دانلود
۸ لايحۀ ارزيابی اسناد تعليمی و تثبيت سويۀ علمی علمای دينی   دانلود
۹ لایحهً نظارت تعلیمی تعلیمات عمومی   دانلود

 

مجموعه ۳۸ لوايح و طرزالعمل های وزارت معارف:                             دانلود