لوایح

شماره عنوان فایل
۱ لایحه شورای مکتب   دانلود
۲ لايحه درجه بندی شاگردان   دانلود
۳ لایحه صندوق معلم   دانلود
۴ لایحه کورس های تعلیمی خصوصی   دانلود
۵ لایحه نامگزاری موسسات تعلیمی معارف   دانلود
۶ لايحۀ ارزيابی اسناد تعليمی و تثبيت سويۀ علمی علمای دينی   دانلود
۷ لایحهً نظارت تعلیمی تعلیمات عمومی   دانلود

 

مجموعه ۳۸ لوايح و طرزالعمل های وزارت معارف:                             دانلود