قراردادها

  لیست تمام پروژه های تدارکاتی وزارت معارف با جمع اسناد اسناد تدارکاتی


نام پروژه

شرکت برنده

نمبر قرارداد

نوع بودجه

تاریخ آغاز

دانلود قرارداد

اعمار جنراتور روم و اتاقهای پزیرش برای ریاست خدمات کوهسار پامیر MOE/W-038/98-SSS عادی 3/11/1398  
اعمار تعمیر لیلیه 200 نفری، دیوار احاطه بطول 600 متر معه دروازه،چاه آب آشامیدنی به عمق 80 متر و چاه سپتیک، برای دارالمعلمین مربوط ولسوالی نیلی ولایت دایکندی عاطفی MOE/W-367/95 انکشافی
کشور هندوستان
27/11/1398  
اعمارتعمیر2+14 صنفی دومنزله دیواراحاطه به طول 253.5 متر باسائر ملحقات آن چاه آب آشامیدنی به عمق 60 متر برای مکتب سیاه سنگ ولسوالی حطه اول بهسود ولایت میدان ورگ  جمعه حسینان  MOE/W-98-NCB

انکشافی
کشور هندوستان

14/3/1399  
تهیه وخریداری 40000 لیتر تیل پطرول و80000 لیتر تیل دیزل ضرورت ریاست خدمات محافظت ومصونیت وزرات معارف شرکت تجارتی شایق علیمی MOE/G-054/99-SSS عادی 26/06/1399  
طبع وچاپ 15 قلم قرطاسیه مطبوع ضرورت ریاست املاک وزارت معارف از بابت سال مالی 1399 طباعتی وبسته بندی بهیر MOE/G-016/99-NCB عادی 12/3/1398  
تهیه وتدارک 384 قلم پرزه جات وروغنیات ضرورت ریاست خدمات وزارت معارف از بابت سالهای مالی 1399 و 1400 شامل چهار حصه (حصه اول وچهارم) شرکت مقدس عزیزی لمیتد MOE/G-003/99/NCB-LOT2&3
 
عادی 1/5/1399  
تهیه وتدارک 383 قلم پرزه جات وروغنیات ضرورت ریاست خدمات وزارت معارف از بابت سالهای مالی 1399 و 1400 شامل چهار حصه (حصه دوم و سوم) شرکت محمودی گروپ لمیتد MOE/G-003/99/NCB-LOT1&4 عادی 1/5/1399  
پروژه تهیه و چاپ 62400 جلد کتاب مختلف النوع ضرورت میعنیت سواد آموزی از بابت سال مالی 1398 شرکت طباعتی سریع گرافیکس MOE/G-061/98-NCB عادی 18/12/1398  
تهیه ونصب GPS برای 132 عراده وسایط مختلف النوع ضرورت ریاست خدمات وزارت معارف بابت سال مالی 1399 شرکت ردیابی وسایط نقلیه سیف زون MOE/G-001/99-NCB عادی 29/11/1398  
تهیه وخریداری 30000 لیتر تیل پطرول موردضرورت ریاست خدمات, محافظت ومصئونیت وزارت معارف شرکت تجارتی شایق علیمی MOE/G-045/99-SSS عادی 1/4/1399  
تهیه وخریداری 21 قلم اجناس مورد ضرورت مرکز گرمی های تعمیر مرکزی وزارت معارف از بابت سال مالی 1398 خدمات لوژستیکی خاواک باستان MOE/G-022/98-NLB عادی 28/11/1398  
کرایه گیری سه عراده تانکر جهت تخلیه چاه های فضلات تعمیر مرکزی وزارت معارف وریاست های مقیم گلبهار سنتر بابت سال مالی 1399 خدمات لوژستیکی حسیب رحیمی  MOE/NCS-001/99-NCB عادی 14/11/1398  
تهیه و تدارک 73 قلم قرطاسیه باب غیر مطبوع نیازمندی ریاست های مرکزی وزارت معارف ازبابت سال مالی 1398 خدمات لوژستیکی افغان رود رنر MOE/G-002/98-NCB عادی 1/12/1398  

تهیه ونصب انترنت نوع (Voice E1 For MOE EQ و 4MBPS Internet Link for 33+1) مورد ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی بابت سال مالی 1399

تیلی کام دیویلپمنت کمپنی افغانستان کورپوریشن

MOE/NCS-004/99-NCB عادی 12/3/1398  
 چاپ و انتقال ۳۷ میلیون جلد کتب درسی معینیت تعلیمات عمومی - لات اول طباعتی وبسته بندی بهیر NPA/MOE/98/G-2488/ICB-REBID انکشافی March/2020  
چاپ و انتقال ۳۷ میلیون جلد کتب درسی معینیت تعلیمات عمومی - لات سوم طباعتی وبسته بندی بهیر NPA/MOE/98/G-2488/ICB-REBID انکشافی March/2020  
چاپ و انتقال ۳۷ میلیون جلد کتب درسی معینیت تعلیمات عمومی - لات دوم، چهارم و پنجم طباعتی وبسته بندی بهیر NPA/MOE/98/G-2488/ICB-REBID انکشافی March/2020  
Hiring of firm to conduct school grant impact evaluation شرکت ACSOR AF-MOE-EQRA-114070-CS-CQS انکشافی 21/May/2020  
Hiring of firm to conduct the base line survey for the coaching Assess Transform Reach Consulting AF-MOE-EQRA-108461-CS-CQS انکشافی 28/10/2019  
           
           
پروژه تهیه وچاپ 1.9 ملیون جلد کتب درسی مدارس تعلیمات اسلامی شامل 11 لات ضرورت معینت تعلیمات اسلامی شرکت سرورسعادت NPA/MOE/97/G-2055/NCB انکشافی حوت ۱۳۹۷  
تدارک مقدار 10000 لیتر تیل پطرول و 7500 لیتر تیل دیزل برای عراده جات معینیت سواد آموزی از بابت سال مالی 1398 شرکت عاصم صالح آریایی MOE/G-04/98/NCB عادی  حمل ۱۳۹۸  
تدارک مقدار 40623 لیتر تیل دیزل محروقات زمستانی برای مرکز گرمی ومصارف جنراتور ضرورت ریاست مرکزساینس وزارت معارف شرکت شایق علیمی MOE/G-100/97/NCB عادی جدی ۱۳۹۷  
تهیه و خریداری مقدار 120000 لیتر تیل دیزل محروقات زمستانی برای مرکز گرمی و مصارف جنراتور ضرورت ریاست خدمات وزارت معارف شرکت شایق علیمی MOE/G-047/97/NCB عادی قوس ۱۳۹۷  
تهیه وخریداری 50 پایه کمپیوتردسکتاپ و 50 پایه UPS مورد ضرورت ریاست محترم شهادتنامه ها ریاست عمومی تعلیمات عمومی شرکت نرم افزار نایت MOE/G-117/97-NCB عادی حوت ۱۳۹۷  
تهیه وخریداری 4000000 لیتر تیل دیزل ومقدار150000 لیتر تیل پطرول ضرورت ریاست خدمات محافظت و مصعونیت وزارت معارف شرکت شایق علیمی MOE/G-125/97/NCB عادی حوت ۱۳۹۷  
تهیه ونصب انترنت نوع (2mbps back up vast) ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت معارف بابت سال مالی 1398-2 شرکت ایدیل پر دوکسیون انشات اکترونیت اپرگناسیون دینس مانلک تکرات MOE/NCS-001/98 عادی حوت ۱۳۹۷  
تهیه ونصب انترنت نوع فایبر(2stm 300mbps) ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت معارف از بابت سال مالی 1398 IO Global Services MOE/NCS-002/98 عادی حمل ۱۳۹۸  
تهیه ونصب انترنت نوع(Voice E1 for MOE EQ)و(4MBPS Intranet link for 33+1 PEDs) ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت معارف ازبابت سال مالی 1398 شرکت تیلی کام دیویلپمنت کمپنی افغانستان کورپوریشن MOE/NCS-003/98 عادی حمل ۱۳۹۸  
تهیه و چاپ 12.2 ملیون جلد کتب درسی به زبان های دری و پشتو شامل 12 لات ضرورت ریاست نشرات، وزارت معارف شرکت طباعتی بهیر NPA/MOE/97/G-1992/NCB انکشافی جدی ۱۳۹۷  
تهیه وخریداری چهار قلم اجناس از قبیل پرنتر، UPS، رنگ ماشین فوتوکاپی و پروجکتور ضرورت ریاست نتایج و شهادت نامه ها شرکت خدمات لوژستیکی برایت ایم MOE/G-113/97-NCB عادی حوت ۱۳۹۷